Året 2022 - da byutviklingen kom til sentrum:
Byggeplass til besvær og begjær

Meningene om byutvikling er mange og høyst varierte, men 2022 ble året da diskusjoner, utredninger og planlegging ble omsatt i forvandling av Drammens midtpunkt og bybilde.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Ny togtunnel for dobbeltspor til Vestfold ble prosjektet som utløse den store forvandlingen i Drammen.

Årelange diskusjoner, utredninger og planlegging førte fram til Jernbanebyen Drammen v. 2.0 som nå tar form. Og som utløste andre prosjekter.

Gjennomslag

På vårparten i år nådde prosjekt togtunnel en milepæl: Gjennomslag og åpen forbindelse mellom bergtunnel gjennom drammensgranitten i Strømsåen fra sør og løsmassetunnel og kulvet i nord på bysiden. Det ble behørlig markert med en velplassert dynamittsalve, champagne og takketaler i det underjordiske hvelvet under sandmassene i Smithestrøm-morenen.


Den stadig skiftende byggeplassen ved foten av Konnerudbakkene tok utover året mange krumspring om omlegginger. Nå er området på vei mot hva den engang var. Med små korrigeringer og vei, vann og avløpsstruktur tilpasset fremtiden.

Mens borerigger og uttransport av steinmasser gikk på høygir retning Drammen, startet arbeidet sørfra med å gjøre hullet fjellet til vann/frostsikker/tett togtunnel. To spesialbygde glideforskalinger jobbet på skift i en lang stafett mens betongbilene kjørte tilbringertjeneste i skytteltrafikk. Tidlig neste år skal forskalingsvognene pensjoneres og demonteres.

Togkulvert tildekkes

Området Nybyen, Smithestrøm og Grønland sør har vært en støyende og støvete anleggsplass i deler av 2022. Etterhvert som togkulverten ble støpt under bakken startet arbeidet med å fylle på masser på taket av kulverten.

Nå mot slutten av året er området tildekket og klart for omlegging av spor i dagen og etter hvert grøntanlegg.

Gangbru bygges - bybru rives

Tidlig i 2022 ble det sentrale bybildet preget av store maskiner på store lektere som drev pæler ned i Drammeneselva. De bygde fundamenter for en gangbru oppstrøms for bybrua. Den midlertidige løsningen sikrer en mest mulig smidig løsning for myke trafikanter som skal mellom Bragernes og Strøms i årene mens ny bybru bygges. Ikke perfekt for alle, men en kost/nytteløsning de fleste kan keve med.

Etter at det siste 17.mai-toget gikk over den gamle bybrua åpnet den nye midlertidige gangbrua, ferdigstilt med timers margin. Og arbeidet startet med å sende den overmodne bybrua til de evige jaktmarker. I en kort og hektisk riveprosess forsvant byens Bybilde. Og nye maskiner og nye folk rykket inn for å bygge om Drammen stasjon og legge fundament for ny bybru.

Skamarken fraflyttet

Litt vekk fra byens absolutte midtpunkt ble den gamle godsterminalen i Nybyen jevnet med jorden. Gamle bygg forsvant, men unntak av den verneverdige godsterminalen i midten. Og ny togparkering så dagens lys. I jernbanens sommerstenging ble togoppstillingen på Skamarken avviket og da togene kom tilbake fra sommerferie etter ble den nye oppstillingen tatt i bruk.

Enda en ny og midlertidig gangbru kom også på plass på Grønland. Når stasjonen bygges om skal det gå fem togspor ut vestover mot Gulskogen/Sundland og ny Vestfoldbane. Da blir taket på fotgjengerundergangen for smalt og den må bygges om. Mens det skjer er de myke trafikanter henvist til den nye sikksakkbrua over sporene. Heller ikke den absolutt ideell, men…..

Sykehus opp og fram

På Brakerøya reiser det nye sykehuset seg opp fra fundamenter og grunnmurer. Med oversvømmelser, svikt i fundamentering og store vanskeligheter med pandemier og leveransevansker, har fremdriften ikke vært lett. I høst ble det klart at planlagt åpning i mai 2025 ble mer og mer usikkert. Nå er åpningen utsatt til senhøstes 2025, da forhåpentligvis med tidsmargin som kan fange opp eventuelle nye problemer.

Den nye firefelts adkomstveien til helsebydelen funger bra og er med på å løse puslespillet for trafikk til og fra både sykehus, ny helsepark og bygging utvidet fjernvarmesentral. Byggegrop for Drammen Helsepark med parkeringskjeller er godt i gang. De første byggene på midten av anlegget er sikret bygging, men for den delen er tidspresset lettere. Det er ingen vits i å ferdigstille sykehushotell eller andre bygg før selve sykehuset er i bruk, med andre ord avventer de når kundene kan komme.

Fjordbyplaner konkretiseres

Litt under radaren for byutvikling i Drammen og nytt sykehus, har planene for ny Fjordby i Lier sakte tatt form. De planene er nå presentert som forslag og sendt til politikere og administrasjon for en lang prosess mot endelig form. Og mens den prosessen fikk et puff framover i slutten av 2022, gikk miljørensing av Gilhusbukta og utfylling av stein inn i sluttfasen.

Dette område øst i Fjordbyen vil sannsynligvis bli starten på Fjordbyen, et prosjekt over 15-20 år til en ukjent prislapp. Nærmere 50 milliarder kroner om man lytter til fagfolkene…

Powered by Labrador CMS