MENINGER: Monica Myrvold Berg
Ordfører i Drammen (Ap)

Barnefattigdom, hva nå?

- Drammen kommune er ikke handlingslammet i møte med byens mange lavinntektsfamilier.

MENINGER: Det er få ting som er mer hjerteskjærende å tenke på enn barn som vokser opp i fattigdom i verdens kanskje rikeste land. Drammen er blant de kommunene i landet som har flest lavinntektsfamilier. Hva gjør vi med det?

Fattigdom er komplisert og sammensatt. Det er forskjell på å lindre konsekvensen av fattigdom og å gjøre noe mer med den. Vi kan gi bort sykler, skolesekker, klær og sko. Ja, til og med et gratis måltid eller en gratis opplevelse som kaster lysstråler inn i en ellers grå hverdag. Det er viktig og gjør en stor forskjell for dem som tar imot, men fattigdommen er der likevel.

Det betyr ikke at vi er handlingslammet i møte med kommunens mange lavinntektsfamilier. Vi gjør mye og vi ser at mange av tiltakene virker.

Jeg har alltid sagt at vi som er oppvokst i Norge, er heldige, for vi kan bli hva vi vil. Det er i alle fall nesten sant. Forutsetningen er at vi erkjenner at starten på livet har mye å si for den videre livsveien. Derfor er de tiltakene vi gjør så viktig for å kunne gi alle den beste forutsetningen for et godt og meningsfullt liv.

Derfor må vi også ha kunnskap om hva som har mest effekt. Det er bakgrunnen for at vi har jobbet for å finne indikatorer som kan måle akkurat dette. Hvilke konkrete tiltak er det som løfter en familie ut av fattigdom?

Vi gjør mye og vi ser at mange av tiltakene virker.

Som den første kommunen i landet er vi i dialog med Statistisk sentralbyrå for å finne indikatorer som hjelper oss i dette arbeidet. Mens vi venter på SSB bruker vi den lange erfaringen og den brede kompetansen vi har i kommunen til målrettet arbeid.

Områdesatsingen Strømsø 2030 er en del av dette arbeidet. På Strømsø er det betydelige levekårsutfordringer. Her samarbeider vi tett med statlige myndigheter. Staten liker det de ser, og har derfor investert 11,6 millioner i områdesatsingsmidler, mot at kommunen investerer tilsvarende. Vi ser at dette gir resultater.

Sommerjobbprosjektet er ett av tiltakene som mange andre kommuner ser til. Bare i år har 72 ungdommer hatt jobb gjennom sommeren. Mange av disse kan for første gang fylle ut en CV og vise til jobberfaring. De har tjent penger for første gang. De har blitt motiverte til videre skolegang. Resultatene fra dette prosjektet er så oppsiktsvekkende at NAV melder om færre unge som søker om sosialhjelp.

Et annet prosjekt er Jobbsjansen. Her får kvinner norskopplæring og arbeidstreningsplasser. Selv om mye av tiden siden oppstart oktober 2020 har måtte foregått digitalt på grunn av pandemi, så har 13 brukere kommet ut i arbeid. Jobbsjansen for kvinner har bidratt til å bedre levekårene for vanskeligstilte i kommunedel Strømsø på mange områder gjennom at flere har blitt økonomisk selvhjulpne.

Internasjonale Drammen som handler om å få flere innbyggere med innvandrerbakgrunn ut i arbeidslivet er nå implementert inn i Nav. I samarbeid med næringslivet så har de i år økt fokuset på sysselsetting og kartlegging av bedrifters behov for rekruttering.

Det politiske flertallet i Drammen har utvidet moderasjonsordningen i både barnehage og SFO slik at flere barn kan være med jevnaldrende og få språktrening, samtidig som mødrene får mulighet til å være ute i arbeid.

Vi har satt i gang forsøksordning med skolemat på Brandengen skole og vi fortsetter og videreutvikler et vellykket prosjekt som vi har arvet fra «gamle Drammen», nemlig Fra eie til leie. Kommunen bidrar også med startlån og tilskudd gjennom Husbanken til de som er langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet. Lavinntektsfamilier har ikke råd til egen bolig, med det resultat at de flytter ofte mellom dårlige boliger. Stabile boforhold er svært viktig også for at barn skal trives, få venner og tilhøre et godt og stabilt oppvekstmiljø.

Drammen kommune har også i samarbeid med Drammens idrettsråd tildelt 2,5 millioner til aktive lokalsamfunn i 2022. Dette er mer midler enn noen gang, og dette jobbes godt med for å få gjennomført i hele den nye kommunen. Det hele startet med et politisk vedtak fra AP. Idrettsrådet er koordinator og her er vi en foregangskommune på en modell som store deler av kommune Norge ser til.

Så kommunen satser tungt med å investere på områdesatsing på Strømsø, moderasjonsordninger i barnehage, SFO og kulturskole, og ikke minst med Aktive lokalsamfunn, men dette er bare noen eksempler på tiltak vi vet treffer. Vi vet også at samarbeid mellom frivillighet og kommunen er viktig, så hvert år tildeles mye midler til frivilligheten. Og det er ingen tvil om at samfunnet ikke hadde klart seg uten frivilligheten, derfor er den feiringen av frivilligheten som er i år svært viktig.

Drammen kommune skal være et godt sted å leve. Så selv om det ennå ikke finnes målinger og tall på hvordan dette gjøres mest effektivt, så gjøres det enormt mye hver eneste dag i hele kommunen. Noe koster penger, og det skal virkelig synes i budsjettene. Men den største og viktigste investeringen er alle de hendene og hjertevarmen fra alle som bor i kommunen, som stiller opp for hverandre. Det gjør at barn og voksne fortsatt kan ha sine drømmer og håp for framtiden.

Det er den største verdien kommunen har, og den investeres det i daglig.

Av
Monica Myrvold Berg
Ordfører i Drammen (Ap)

Powered by Labrador CMS