Foreslår nye kutt-områder i kommunen

Kommunedirektøren har nå lagt fram 15 nye forslag til utredninger som er aktuelle å gjennomføre, for å redusere kostnadsnivået i Drammen kommune. Forslagene kommer i tillegg til dem som ble lagt fram i forrige møterunde i hovedutvalgene og kommunestyret.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: – Det er nå lagt fram forslag til 29 tiltak, i tillegg til ulike tiltak som allerede er satt i gang av kommunedirektøren. Det vil også komme forslag om ytterligere tiltak i til de politiske møtene i juni, uttaler kommunedirektør Trude Andresen på kommunens hjemmesider.

- Kommunedirektøren tar sikte på at de forslagene som nå er lagt fram og forslagene som legges fram i juni, vil være den samlede mengden som utredes fram mot presentasjonen av kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2025-28, opplyser Drammen kommune torsdag.

Dette forslaget legges fram i begynnelsen av november.

Dette er de 15 forslagene til tiltak som legges fram nå:

Nedre Eik Gård

Nedre Eik gård startet som rehabiliteringstiltak for rusavhengige i 2021, med forankring i innovasjonsstrategi fra tidligere Drammen i 2017. Rehabiliteringsmodellen er ikke bærekraftig med dagens 5-6 beboere, og det trengs investeringsmidler for å øke kapasiteten.

Tiltaket består i å utrede videre drift og utvikling av Nedre Eik gård, herunder vurdering av kommunale investeringer på Nedre Eik gård, mulighet for samarbeidsavtaler/samarbeid med andre kommuner, partnerskap med ideelle organisasjoner, overdragelse av virksomheten ved gården eller avvikling av driften.

Organisering av arbeid med tilskuddsordninger

Kommunen betaler ut en rekke tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger. Det er allerede igangsatt et arbeid med gjennomgang av tilskuddsordninger.

Kommunen søker i dag flere eksterne tilskudd, men uten helhet og systematikk i hva som søkes, hvordan midlene benyttes og rapportering.

Tiltaket innebærer en utredning av hvordan kommunen kan styrke arbeidet med å hente inn og benytte eksterne tilskuddsordninger, og arbeidet med tilskuddene kommunen deler ut.

Drammen Kommunale Pensjonskasse

Da “Nye Drammen kommune” ble etablert i 2020 ble det i 2018/2019 foretatt en vurdering av om kommunen skulle tilslutte seg KLP eller om Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) skulle være leverandør for hele den nye kommunen.

Kommunedirektøren vurderer at pensjonsleveranser er en anskaffelse på lik linje med andre anskaffelser og vurderer at tjenestepensjon med jevne mellomrom bør utsettes for konkurranse.

Tiltaket innebærer utredning av mulig konkurranseutsetting av pensjonsleveranse.

Administrasjonslokaler

Drammen rådhus, Svelvik rådhus og rådhuskvartalet i Mjøndalen er administrasjonslokaler som, samlet sett, har store kostnader til leie, drift og vedlikehold. Lokalene eies av Drammen kommune, Drammen kommunale pensjonskasse, KLP og Eidra AS.

Tiltaket innebærer utredning av kommunens behov for lokaler til administrasjon ved de tre lokasjonene og hva som skal gjøres med byggene videre.

Samlokalisering av krisesenter

Krisesenteret består i dag av en mannsbolig og en kvinnebolig. Det har pågått et arbeid med å finne en ny løsning for krisesenteret som innebærer samlokalisering av manns- og kvinneboligen. En samlokalisering vil medføre økte kostnader til leie og/eller investeringer

Tiltaket innebærer å se på løsninger innenfor dagens bygg eller leie til en lavere kostnad, eventuelt uten at det innebærer samlokalisering av manns- og kvinneboligen.

Kjøp av tjenester – helse, sosial og omsorg

Helse og omsorgstjenestene kjøper bo- og tjenestetilbud for over 100 millioner kroner per år av private leverandører. Mange av kjøpene gjennomføres som enkeltanskaffelser/minikonkurranser.

Tiltaket innebærer en gjennomgang av eksterne kjøp, vurdere hvilke tjenester kommunen kan tilby billigere i egenregi og sluttføre arbeidet med ramme-/driftsavtaler med leverandører, slik at kostnadene blir mer forutsigbare i de tilfellene der det er nødvendig å kjøpe bo- og/ eller tjenestetilbud.

Struktur helsestasjoner

I Drammen kommune er det i dag seks helsestasjoner som til sammen skal dekke tilbudet til barn 0-5 år. Antall barn i alderen 1-5 år har gått ned de siste årene, og prognoser fra SSB tilsier at denne trenden kommer til å fortsette i årene som kommer.

Dette tiltaket innebærer å utrede blant annet om antall helsestasjoner kan reduseres for å tilpasse driften til færre barn og om åpningstider ved enkelte helsestasjoner kan justeres.

Akutt bostedsløse/botilbud

Nåværende midlertidige botilbud for akutt bostedsløse er lokalisert på flere ulike steder i kommunen. Oppfølgingen i boligene er fragmentert, og det oppleves utfordringer med ødelegging av inventar, fare for brann med videre.

Tiltaket innebærer vurdering av en samlokalisering av midlertidig botilbud til den mest krevende gruppen bostedsløse på én adresse.

Samlokalisering av barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten består av sju avdelinger. Virksomheten er lokalisert i fire ulike bygg fordelt på tre ulike lokasjoner. Virksomheten disponerer også lokaler på Svelvik og Fjell der det er fast tilstedeværelse i tillegg til møter ved behov.

Tiltaket innebærer å utrede muligheten for full samlokalisering av barnevernstjenesten og vurdering av åpningstid/kontortid.

Egenbetaling transport og praktisk bistand

Praktisk bistand, rengjøring og dagsenter for eldre er tilbud kommunen kan kreve egenandel for. Kommunen kan også, på visse vilkår, ta egenbetaling for transport til og fra dag- og aktivitetstilbud.

Tiltaket innebærer en gjennomgang av transporttilbudet og av egenbetalingsordningen

Vikarpool innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

En vikarpool består av faste ansatte som jobber på tvers av avdelinger. Selv om de har faste stillinger og turnuser, kan avdelingen de skal jobbe i, variere. Dersom en vikarpool organiseres og driftes på rett måte, kan det gi økonomiske effekter i form av blant annet redusert bruk av overtid og ekstravakt, redusert sykefravær og rett bruk av kompetanse.

Tiltaket innebærer å utrede om og eventuelt på hvilken måte det kan etableres en vikarpool for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Innføring av gebyr/brukerbetaling ved hjemkjøring av hjelpemidler

Det er i dag ikke gebyr/betaling ved utkjøring eller innhenting av kommunale hjelpemidler.

En innføring av gebyr vil kunne gi inntekter og vil kunne gi redusert belastning på kommunens kapasitet til utkjøring og innhenting av hjelpemidler ved at flere velger å hente mindre hjelpemidler selv, i praksis som oftest pårørende.

Tiltaket innebærer vurdering av å innføre brukerbetaling for hjemkjøring av hjelpemidler

Fastlegefunksjonen ved legevakten

En fastlegefunksjon ved Drammen legevakt vil kunne håndtere ikke-øyeblikkelig hjelp for pasienter som ikke allerede har en fastlege. Målgruppen inkluderer studenter, flyktninger, gjestearbeidere, turister og andre som midlertidig oppholder seg i kommunen. I dag håndteres disse av ordinær legevakt og gjennom avtaler med fastlegesenter.

Tiltaket innebærer å utrede etablering av en slik funksjon ved legevakten

Kinnerud gård

Drammen kommune eier Kinnerud gård ved SIF-hytta i Konnerudmarka. Gården har stått tom siden sommeren 2023. Gården består av hovedhus, et lite frittstående hus, låve, slåtteenger og utmarksområder.

Tiltaket innebærer vurdering av om gården:

  • delvis kan erstatte behovet kommunen i dag har til å kjøpe eksterne tilbud/plasser innenfor ulike programområder, for eksempel elevplasser på gårder i andre kommuner, mestrings- og aktivitetstilbud for andre grupper.
  • kan drives videre sammen med andre aktører eller frivillige lokale foreninger i et økonomisk bærekraftig perspektiv.
  • kan brukes til å tilby kommunale og frivillige aktiviteter/tilbud på hverdager og helger.
  • skal forpaktes videre eller selges

Drammensbadet KF

Drammensbadet KF skal ivareta kommunens forpliktelser til å gjennomføre svømmeopplæring og tilfredsstille behov for idrettsaktivitet, opplæring, rekreasjon og helsefremmende tiltak. Drammensbadet KF skal driftes med størst mulig grad av selvfinansiering. Selskapet hadde i 2023 et underskudd på 8,2 millioner kroner, og selskapet har nå negativ egenkapital.

Tiltaket innebærer utredning av mulige tiltak for å bedre økonomien i Drammensbadet KF. Dette kan innebære vurdering av åpningstider for badet og kafeen, vurdere automater i stedet for bemannet servering, samarbeid med andre aktører med mer.

Powered by Labrador CMS