Fylkes­kommunen vil legge ned 12 tannklinikker

Alt fra kollektivtilbud til videregående skoler har tema i forbindelse med budsjettkrisen i fylkeskommuen. Nå har fylkesdirektøren kommet med sin innstilling til kuttområder på bakgrunn av to konsulentrapporter.

Publisert Sist oppdatert

BUSKERUD: Rapportene utarbeidet av BDO og PwC, som blant annet foreslo å legge ned Eiker Videregående skole, ble presentert i månedsskiftet.

På bakgrunn av fylkeskommunedirektør Jan Sivert Jøsendals vurderinger skal nå politikerne i fylkesutvalget behandle saken 14. juni, før fylkestinget avgjør skjebnen videre 20. juni for å komme i mål med et kutt på 250 millioner i år - og deretter 300 millioner påfølgende år.

I forslaget til vedtak er det foreløpig lite konkrete tiltak fra fylkeskommunedirektøren, som har «vektlagt anbefalinger til videre omstillingsprosess og innretning på tiltakene».

-  Det er lagt opp til et vedtaksforslag som skal gi oss nødvendige retning og tid til arbeidet med budsjett og økonomiplan frem mot fylkesutvalgets budsjettseminar 4. september og videre frem til fylkestingets vedtak i desember, uttaler Jøsendal i sin innstilling.

Tannhelsetjenesten utsatt

Mest konkret er fylkeskommunedirektøren på strukturendringer i tannhelsetjenesten. Konsulentselskapene har foreslått å nedlegge totalt 12 tannklinikker, og dette anbefaler fylkeskommunedirektøren at gjennomføres, uten foreløpig å poengtere hvilke.

Tiltaket vil berøre cirka 5300 pasienter i året, og cirka 11 % av de prioriterte pasientene.

- Tannklinikkene som foreslås nedlagt er alle mindre tannklinikker. Mange av de små tannklinikkene har et høyere kostnadsnivå enn de større tannklinikkene. Det er også vesentlige rekrutteringsutfordringer ved mange av disse klinikkene. Det å ha klinikker med 1-5 ansatte blir for sårbart når det gjelder kompetansekrav og stabilitet og har sårbarhet for effektiv drift ved blant annet fravær, uttaler fylkeskommunedirektøren.

I innstillingen står det videre at tidspunkt for nedleggelse bør vurderes ut fra når fylkeskommunen kan komme ut av leieavtalene, sett opp mot bemanningssituasjonen for den enkelte tannklinikk.

- Noen av de foreslått klinikkene er allerede i dag i realiteten stengt grunnet manglende bemanning, står det i innstillingen.

Omfattende skolekutt - enkeltskoler foreløpig fredet

Fylkeskommunedirektøren tar ikke stilling til eventuell skolenedleggelse på dette tidspunktet.

- Det kan bli aktuelt når søkertallene når en nedre kritisk masse. Beste løsning for tilpasning avkapasitet vil være å nedlegge hele skoler, men dette må tilpasses gode løsning for alternativt tilbud til elevene og hvilke investeringskostnader dette vil medføre, står det i innstillingen.

- Det må derfor først prioriteres å få tilpasset dimensjonering av tilgjengelige programmer til elevtallet. Eventuelle nedleggelser må ta hensyn til både fremtidig elevtallsutvikling og eiendomsforhold, uttaler fylkeskommunedirektøren.

Det anbefales også å se på administrativ sammenslåing av flere videregående skoler.

Ingen flere kollektivkutt nå

Hovedutvalget har gitt klare forventninger om at omstillingsarbeidet skal føre til reversering av kuttene som allerede er foretatt i kollektivtrafikken.

På bakgrunn av dette vil fylkeskommunedirektøren vil ikke foreslå flere endringer i kollektivtilbudet nå.

- Det er igangsatt et arbeid om å vurdere fremtidig organisering av Brakar. Dette arbeidet skal ferdigstilles til høsten. Dette arbeidet er primært innrettet mot organisering, eierstyring og den politiske styringen av sektoren. De store midlene her er bundet opp i billettinntekter og rutetilbud så det er ikke forventet store innsparinger knyttet til dette alene, står det i innstillingen.

Vil ikke mene noe om politikerlønninger

Et mulig kuttområde som har vært løftet i konsulentrapportene er kostnadene knyttet til politikerlønninger og antall fylkestingspolitikere.

Her vil ikke fylkeskommunedirektøren foreslå endringer, men sender ballen over til politikerne selv.

-  Fylkeskommunedirektøren registrerer at BDO har foreslått tiltak for å redusere kostnader på politisk område. Rapportene sendes over til orientering, men fylkeskommunedirektøren overlater til fylkestinget selv å vurdere disse forslagene, står det i innstillingen.

Busskuttene monner: - Godt i gang

Fylkeskommunedirektøren påpeker at det i innstillingen er hensyntatt i forslagene at en allerede har fjernet bruken av engangsmidler og at det er gjort en del tilpassing i 2024-budsjettet.

- Selv om noe må reverseres, vil en med dette ha tatt deler av de nødvendig kutt og organisasjonen er kommet godt i gang med omstillingsarbeidet. Det er i strukturkategorien mulighetsrommet er størst da det innbefatter de fleste midlene fylket har til disposisjon.

Vedtaket fylkestinget fatter 20. juni vil bli konkretisert så langt som mulig og lagt frem på et budsjettseminar i starten av september, før forslag til økonomiplan 2025-2028 skal endelig politisk vedtas av fylkestinget 15-16 desember.

Fylkeskommunedirektørens innstilling til vedtak:

1. Fylkeskommunedirektøren bes tilpasse antall tannklinikker som finnes i Buskerud fylkeskommune. Tilpasningen må skje så fort dette er praktisk mulig hensyntatt bemanningssituasjonen og avklaringer rundt eiendoms- og leieforhold

2. Fylkeskommunedirektøren bes dimensjonere utdanningstilbudet i tråd med utviklingen i demografi, og samtidig øke kapasitetsutnyttelsen slik at det blir færrest mulig ledige skoleplasser. I tråd med analysene og konsulentrapporten fra PwC tas det høyde for at elevtallet vil falle med nærmere 10 % de neste 15-16 årene. Følgende føringer skal danne grunnlag for den årlige dimensjoneringen av opplæringstilbudet A) Så høy kapasitetsutnyttelse og så få ledige skoleplasser som mulig. B) Reduksjon i antall klasser/paralleller pr skole der utviklingen tilsier det, C) Reduksjon i antall skoler som tilbyr det enkelte utdanningsprogram ved å løse opp på prinsippet om at hver region skal ha mest mulig fullstendig opplæringstilbud, og prinsippet om at alle elever i studieforberedende løp skal gjennomføre alle tre skoleår på samme skole. D) I tilbudsstrukturen besluttes prinsipper for hvor mange primærsøkere et utdanningstilbud må ha, for at tilbudet skal opprettes eller opprettholdes. E) Tiltak knyttet til spesialundervisning og alternative opplæringsarenaer som eksempelvis fremtidens skole, må finansieres innenfor rammen for opplæring og kompetanse og konsekvensen av demografiutviklingen. F) Hovedutvalget for opplæring og kompetanse bes gjøre tiltak allerede i dimensjoneringen av skoletilbudet 2025-2026, for å bedre tilpasse opplæringstilskuddet til antall søkere. G) Det gjøres budsjettmessige tilpasninger i økonomiplan 2025 – 2028 med effekt fra høsthalvåret 2025

3. Fylkeskommunedirektøren bes utarbeide ny modell for fordeling av budsjett mellom de videregående skolene, og dette arbeidet må ses i lys av årlig administrativt effektiviseringsmål jf. vedtakspunkt 7

4. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren utrede hvordan Ringerike folkehøyskole kan videreføre sitt skoletilbud med andre drivere, for å redusere administrasjonskostnader knyttet til et ikke lovpålagt fylkeskommunalt tilbud

5. Fylkeskommunedirektøren bes gå i forhandlinger med Akershus og Østfold fylkeskommune, for å endre samarbeidsavtalen om Fagskolen i Viken, jf inndelingsloven § 16, med sikte på at det fylkeskommunale særtilskuddet til Fagskolen i Viken reduseres betydelig over tid. 2

6. Fylkeskommunedirektøren bes om å endre kontraktsstrategi og innkjøpsordning for drift- og vedlikehold av fylkesveier til mer byggherrestyrte kontrakter. Endringen innføres gradvis i takt med utlysning av nye drifts- og vedlikeholdskontrakter.

7. Fylkeskommunedirektøren bes fremme forslag om å effektivisere den totale administrasjonen i Buskerud fylkeskommune i tråd med fylkestingets utviklingsmål, administrativ virksomhetsstrategi og behovet for kritisk kompetanse. I begrepet «totale administrasjon» menes ikke bare stabs- og støttefunksjoner på fylkeshuset, men også ressurser til ledelse og merkantile funksjoner på skoler, virksomheter og i fagavdelingene. Fylkestinget forventer at totale kostnader til administrasjon går ned med minst 0,5 % hvert år i langtidsperioden.

8. Fylkeskommunedirektøren bes om å vurdere alle tilskudd som tildeles på fast årlig basis, sett i lys av ny regional planstrategi.

9. Fylkeskommunedirektøren kan vurdere videre andre tiltak i det videre arbeidet med økonomiplan for 2025 – 2028.

10. Fylkeskommunedirektøren bes innarbeide nødvendige risiko- og konsekvensanalyser i den justerte omstillingsplanen for høsten 2024 og budsjettåret 2025

 

Powered by Labrador CMS