Kommunen: Greier ikke holde budsjettet

De økonomiske utfordringene står i kø for Drammen kommune, som nå varsler at et merforbruk på 57 millioner etter første kvartal. Samtidig stuper inntektene.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: - Det er krevende å holde budsjettrammene, uttaler kommunen på sine nettsider.

Bakgrunnen er at flere tjenesteområder ikke greier å holde driftskostnadene nede. Målt mot budsjettet er det samlede merforbruket på 57,2 millioner kroner i årets fire første måneder.

Kommunedirektør Trude Andresen har lagt fram første tertialrapport, som er en status for de kommunale tjenestene fra årsskiftet og fram til utgangen av april. Rapporten viser at kommunens tjenester har for høy aktivitet inn i 2024 og at dagens driftsnivå ikke er bærekraftig på sikt.

- Det er fortsatt et stort behov for en intensiv innsats i hele organisasjonen for å skape et økonomisk handlingsrom som gir rom for politiske prioriteringer og nødvendige investeringer, sier kommunedirektøren.

Får ikke større budsjetter

Tjenesteområdene har et samlet merforbruk på drøye 46 millioner kroner. Overskridelsene er først og fremst innenfor barnehage, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, sosialtjenesten og vinterdrift av veinettet.

- Tidligere år har tjenester som ikke klarer å holde budsjettene sine, blitt kompensert med betydelige beløp i forbindelse med budsjettrevisjonen etter årets fire første måneder. Det ble varslet tidlig i 2024 at det ikke vil være økonomisk handlingsrom til å gi en tilsvarende kompensasjon dette året, så tjenestene må i all hovedsak forholde seg til budsjettene som ble vedtatt i fjor høst, sier Andresen.

Kommunedirektøren holder fast ved det også ved fremleggelsen av første tertialrapport. Det skjer bare noen få, mindre budsjettjusteringer. Innenfor de programområdene som har budsjettoverskridelser så langt i år, vil kommunedirektøren iverksette tiltak for å sikte mot økonomisk balanse ved utgangen av året.

Foreløpig viser prognosen for hele året et merforbruk på mellom 70 og 80 millioner kroner innenfor tjenesteområdene.

Lavere skatteinntekter 

Også på inntektssiden er det utfordringer i 2024. Skatteinntektene så langt i år er betydelig lavere enn budsjettert. Kommunens sentrale inntekter som omfatter blant annet skatteinntekter og rammetilskudd fra staten, ligger 25 millioner kroner lavere enn budsjettert i årets fire første måneder.

Kommunedirektøren velger foreløpig å opprettholde anslaget for de samlede skatteinntektene i 2024, men er tydelig på at det er usikkerhet knyttet til skatteanslaget på årsbasis.

Bybrua enda dyrere

I tertialrapporten som nå er lagt fram, ligger det også nye kostnadsanslag for bybrua. Hittil har kostnadsanslaget vært på drøye 1,6 milliarder kroner, og det har vært et såkalt P50-estimat. Dette betyr at det er 50 prosent sannsynlighet for at prosjektet holder seg innenfor oppgitt ramme og at det er tilsvarende like stor sannsynlighet for at de økonomiske rammene ikke er tilstrekkelige.

Det nye kostnadsanslaget er på i underkant av 1,8 milliarder kroner, og det er et P85-estimat. Så nå er det 85 prosent sannsynlighet for at den nye kostnadsrammen er tilstrekkelig for å dekke alle kostnadene ved byggingen.

- Nå har prosjektet kommet ganske langt. Det kan fortsatt skje ting som påvirker den endelige prisen, men usikkerheten knyttet til endelig kostnad for prosjektet er likevel vesentlig redusert, sier kommunedirektør Trude Andresen.

Første tertialrapport skal behandles i kommunestyrets møte 17. og 18. juni.

Powered by Labrador CMS