SONER: Kartet viser henholdsvis munningsfredningsområdet og 100-meterssonen.

Nye regler for laksefiske ved utløpet av Drammenselva

Fra 1. juni trådte en ny forskrift om fiske ved utløp av vassdrag med anadrome laksefisk i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus i kraft. For Drammen kommune er det innført såkalt munningsfredningssone ved Drammenselva.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Anadrom laksefisk er laksefisk som vandrer mellom sjø og ferskvann og som er avhengig av ferskvann for å reprodusere seg, samt rogn og unger av slik fisk. Den nye forskriften har som formål å gi denne fisken nødvendig beskyttelse i et område av sjøen der fisken kan være særlig utsatt for overfiske.

Forskriften legger vekt på at det skal være mest mulig enhetlige fiskeregler ved utløpet av vassdrag i hele regionen, og gjelder i tillegg til andre forskrifter gitt etter lakse- og innlandsfiskloven og havressurslova. Forskriften er forankret i lov om laksefisk og innlandsfisk.

Nye fiskeregler ved utløpet av Drammenselva

I den nye forskriften er det både fastsatt fredningssoner der alt fiske er forbudt hele året, samt fredningssoner der fiske er tillatt etter nærmere angitte fiskeregler. For munningsfredningssonen ved Drammenselva, er fiske tillatt etter nærmere angitte fiskeregler. Disse reglene er beskrevet under.

Innenfor 100-meterssonen

Med dette menes området mellom grensen elv-sjø og 100 meter ut i sjøen i fredningssonen.

  • I fredningssonene der fiske tillates, er det innenfor 100-meterssonen kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre fra land i den tiden det er åpnet for fiske i de tilhørende vassdraget. Det tillates bruk av ett agn på hvert redskap. Snører/stenger skal ikke stå ute uten tilsyn.
  • Minstemål for fangst av laks og sjøørret er 35 cm.

Utenfor 100-metersonen

Med dette menes området mellom 100-metersonens yttergrense og fredningssonens ytre grense i sjøen.

  • Utenfor 100-meterssonen blir det tillatt å fiske med stang og håndsnøre fra land, båt og på isen. Det settes ikke begrensninger på antall stenger. Snører/stenger skal ikke stå ute uten tilsyn.
  • Det tillates også fiske etter saltvannsfisk med teiner som er senket slik at fangstdelen til enhver tid står minst fem meter under havoverflata. Saltvannsfisk omfatter fisk som gyter i saltvann, samt krepsdyr og bløtdyr. Det generelle forbudet mot fiske etter torsk i Oslofjorden gjelder også dersom det fiskes med teiner.
  • Det er tillatt å fiske med not i en avstand på minst 500 meter fra grense elv-sjø når redskapen blir satt av manntallsførte yrkesfiskere fra merkeregistrerte fartøy.
  • Minstemål for fangst av laks og sjøørret er 35 cm.

Resten av Drammensfjorden

For fiske utenfor munningsfredningsområdet, i resten av Drammensfjorden, gjelder andre forskrifter, gitt etter lakse- og innlandsfiskloven og havressurslova.

Powered by Labrador CMS