MENINGER: Sajid Mukhtar
1. Kandidat Partiet Sentrum

Få din stemme hørt: Viktigheten av å stemme i kommunevalget i Drammen

MENINGER: Det kommende kommunevalget i Drammen er en viktig begivenhet for å styrke demokratiet og representasjonen av samfunnets ulike perspektiver og behov. Dessverre viser forskning at de som oftest ikke stemmer i kommunale valg, er nettopp de som trenger det aller mest. Dette inkluderer funksjonshemmede, økonomisk svake, barnefamilier, arbeidssøkende, studenter og flerkulturelle grupper i samfunnet.

Ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2019, er det en lavere valgdeltakelse blant de med lav inntekt og utdanning. Dette kan være på grunn av vanskeligheter med å forstå politiske prosesser, mangel på informasjon om kandidater og politiske partier, eller andre hindringer som kan påvirke valgdeltakelsen. Vi kan ta et eksempel og nevne at i Fjell valgkrets var det kun 45 % oppmøte ved valget, mens Konnerud valgkrets hadde en oppmøteprosent på 71 %. Dette betyr at de som stemte i Konnerud valgkrets fikk nesten halvannen gang så mye innflytelse med sin stemme som de som bodde på Fjell. Derfor er det avgjørende at alle stemmer for å sikre en rettferdig representasjon i bystyret.

Det er viktig å understreke at alle stemmer teller, uansett bakgrunn eller livssituasjon. For å sikre en balansert representasjon i politiske beslutningsprosesser, må alle grupper i samfunnet delta aktivt i valget og stemme på kandidater som representerer deres interesser og verdier.

Dette kommunevalget i Drammen er en mulighet til å gjøre en forskjell og påvirke samfunnet på en positiv måte. Det er viktig å huske at politikk på kommunalt nivå kan ha stor innvirkning på hverdagslivet til innbyggerne. Derfor oppfordrer vi alle borgere, spesielt de som tilhører grupper som ofte blir oversett, til å stemme ved valget og ta del i den demokratiske prosessen. Sammen kan vi skape et inkluderende og rettferdig samfunn for alle.

Hvis du ikke stemmer, vil du heller ikke bli interessant for politikerne. Politikere vil naturligvis fokusere på personer som stemmer, fordi de ønsker å tilfredsstille sine velgere. Derfor er det viktig å utøve din demokratiske rettighet ved å stemme, slik at dine stemmer kan bli hørt og tatt hensyn til.

Å avstå fra å stemme kan ha alvorlige konsekvenser for samfunnet og enkeltpersoner. Det er viktig å huske at hvert eneste menneske har en stemme som teller, og ved å ikke benytte denne stemmen gir man potensielt en fordel til politikere og partier man ikke ønsker å se i maktposisjoner. Dette kan sammenlignes med å gi fotballen til motstanderne på banen, hvor de deretter kan score mål mot deg.

Det er også viktig å huske på at politikere har en tendens til å fokusere på velgerne som faktisk stemmer, da disse velgerne er deres primære interessegruppe. Hvis man velger å ikke stemme, vil man dermed ikke være en interessant gruppe for politikerne, og man risikerer at ens behov og interesser ikke blir tatt hensyn til i beslutningsprosesser. Dette kan føre til at politikere som ikke har samme verdier og interesser som en selv, får større innflytelse, og at beslutningene som tas ikke er i samsvar med ens egne verdier og behov.

Å ikke stemme kan dermed ses på som en bjørnetjeneste for både en selv og samfunnet som helhet. Det beste man kan gjøre for å påvirke politiske beslutninger er å delta aktivt i valgkampen og stemme på de kandidatene som best representerer ens egne verdier og interesser. Hvis man velger å ikke delta i valget, risikerer man at man taper på det, og at de politiske beslutningene som tas ikke er i tråd med ens egne interesser og verdier.

Vi i Sentrumspartiet er et nystartet parti som jobber for å øke valgdeltakelsen og basere vår politikk på FNs bærekraftsmål. Disse målene representerer verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi ønsker å være et naturlig valg for de som vanligvis ikke stemmer, fordi vi er avhengige av deres stemmer for å kunne gjøre en reell forskjell.

Vi i partiet Sentrum vil arbeide for at Drammen kommune tar hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne ved å innlemme FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Dette vil gi disse personene bedre rettigheter og muligheter til å delta fullt ut i samfunnet. Vi er klar over at mange personer med nedsatt funksjonsevne i dag møter hindringer og diskriminering i samfunnet, og derfor vil Drammen kommune jobbe for å følge prinsippene i CRPD, selv om loven ikke er formelt innlemmet ennå.

Vi i partiet Sentrum er opptatt av å bekjempe ulikheter i samfunnet. En av våre saker er å etablere lavterskeltilbud og gi direkte kontantstøtte til barnefamilier, slik at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Videre vil vi innføre leksefri skole i Drammen for å sikre like muligheter for alle barn og unge. Trondheim kommune og NTNU avsluttet nylig et forskningsprosjekt om leksefri skole, der 84 prosent av elevene rapporterte at lekser gjør dem lei av skolen. Tilbakemeldinger fra enkelte foresatte viste også at lekser kan være en stor belastning hjemme. Vi mener derfor at leksefri skole kan bidra til å redusere ulikheter og gi alle barn og unge like muligheter til å lykkes i skolen.

Vi i partiet Sentrum har en visjon om å skape et inkluderende samfunn i Drammen. Derfor ønsker vi å etablere et mangfoldsråd som vil samle kunnskapsbasert informasjon om representasjon av flerkulturelle i alle deler av samfunnet. På denne måten kan vi jobbe for å sikre at flerkulturelle får en rettferdig representasjon i alle ledd av samfunnet, og dermed bidra til å øke deres tilhørighet og tillit til samfunnet.


Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle til å ta aktiv del i kommende valg. Les grundig gjennom partienes programmer og velg den som best representerer dine interesser og verdier. Selv om jeg håper at partiet Sentrum vil være ditt valg, er det viktigste at du ikke gir opp din demokratiske rettighet og lar andre bestemme for deg. Så vær så snill, stem og ta ansvar for din fremtid og samfunnets fremtid. Godt valg!

Av
Sajid Mukhtar
1. Kandidat Partiet Sentrum

Powered by Labrador CMS