MENINGER: Turid Thomassen, Billy Taranger (Krf)

Lindum må få vokse, men ikke på matjord

MENINGER: Den kommunale bedriften Lindum er en fantastisk bedrift som har gått med et formidabelt overskudd hvert år til beste for byens innbyggere. De omgjør søppel til penger. Lindum renser forurenset vann og forurensede masser. Private husholdninger kan levere avfall gratis, noe som gjør at vi ikke kaster søppel i naturen, og vi lærer at avfall er verdifullt.

Lindum er også en foregangsbedrift for å utvikle nye produkter og sørge for at vi blir kvitt farlige avfallsstoffer. Befolkningen i Drammen bør være stolte over Lindum og det arbeidet de gjør for fellesskapet. Lindum må derfor få lov til å utvikle seg videre og vokse.

Men Lindum må ikke få lov til å vokse på matjord. Matjorda trenger vi til å produsere mat. Tar vi matjord til industri, blir det for alltid. Det er ikke forsvarlig.

Lindum vil ha 110 mål av naboenes matjord, 90 mål er dyrket mark. Lindum påstår at de vil skaffe tilbake matjord om 40 - 50 år. Det er veldig langsiktig. Og hvor skal så maten produseres i de kommende 50 år? Bonden som også eier skogen, fikk avslag for noen år siden på å hogge skogen fordi den var av høy verdi. I notatet fra Lindum står det nå at skogen har lav eller middels verdi.

Kommunedirektøren anbefaler at Drammen skal gå i mekling for å utvide arealet til renovasjonsanlegget på matjord og skogsareal. I forbindelse med behandlingen av Kommuneplanens arealdel i kommunestyret 7. mai, vil KrFs to representanter ikke støtte dette.

Det er sterke innsigelser mot slik utvidelse fra både Statsforvalter og fylkeskommune. Hovedkonklusjonen er at det vil gi «stor eller svært stor negativ konsekvens». Grunneiere gir heller ikke samtykke. Utvidelsen vil gi tap av jordvern, skogbruk, forurensing, berøring av vannforekomster og gi økt trafikkbelastning og støy.

KrF vil ta hensyn til overordnede myndigheters vurdering og bondens framtidige muligheter for å dyrke korn på jordene sine. For KrF er jordvernet knyttet til en av våre viktigste verdipilarer, forvalteransvaret, og tida vi lever i tilsier at dyrkbar jord ikke må gå tapt. Hensynet til økt matsikkerhet tilsier også det. Det gikk vi til valg på og det løftet vil vi holde.

Av
Turid Solberg Thomassen og Billy Taranger
Kommunestyremedlemmer for KrF

Powered by Labrador CMS