Om vaskebøtter i Drammens teater, og skuddsikre vester hos Drammen Eiendom

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Formannskapet i Drammen hadde tidligere i uken såkalt eiermøte med sine kommunale foretak, også kalt KF`r. Dette er «bedrifter» der kommunen enten eier hele virksomheten eller store deler av den, men er organisert som en egen virksomhet med eget styre og administrasjon.

I utgangspunktet virket ikke dette møtet særlig spennende for en politisk kommentator, men etter å ha overvært alle innleggene fra styrelederne og ledere i administrasjonen i disse selskapene, sitter jeg igjen med en god del nyttig informasjon.

Tilbakemeldingene til politikerne dreide seg i stor grad selvfølgelig om behov for økte ressurser i form av mer penger, areal eller enklere rammebetingelser for driften av foretaket.

I en tid med meget dårlig økonomi i Drammen kommune er det spennende å følge med på hvordan politikerne har tenkt å bruke den informasjonen som ble delt under formannskapsmøtet.

Ikke viste jeg at daglig leder i Drammen Scener, Louise Winness Prestgard, må sette ut 14 store vaskebøtter i foajeen i Drammens teater når det regner kraftig, for å samle opp regnvannet som lekker gjennom taket. Ifølge den daglige lederen er årsaken til dette mangel på penger til vedlikehold gjennom mange år. Etter min mening tyder dette på at festtalenes tid om vårt flotte teater må være forbi. Det må handles nå, men det krever altså penger.

Det samme etterslepet når det gjelder vedlikehold fikk formannskapets medlemmer også fortalt om fra styrelederen i det kommunale eiendomsselskapet Drammen Eiendom KF, Anita Winsnes. I tillegg til manglende vedlikehold av de kommunale byggene og leilighetene rundt om, fortalte styrelederen også en annen historie som kanskje er vel så alvorlig.

Både på grunn av bygningsmassens tilstand og på grunn av at mange kommunale bygninger bebos av ulike typer mennesker, har styret og administrasjonen i Drammen Eiendom måttet sette i verk tiltak for å beskytte sine ansatte når de er ute for å sjekke kommunale eiendommer.

Formannskapet ble fortalt at hærverket i kommunale boliger har økt betydelig i de siste årene, samtidig som beboerne også er blitt mer utagerende. Dette har ført til at ingen ansatt i Drammen Eiendom skal sjekke kommunale boliger alene. De skal alltid være to, og i mange tilfeller må de også ha på seg skuddsikre vester.

Flere av Formannskapets medlemmer reagerte selvfølgelig med vantro på dette, uten at hverken de eller styret og administrasjonen i Drammen Eiendom kunne presentere noen løsninger på problemet. Alvorlig er det imidlertid, særlig sett i sammenheng med den sterkt økende ungdomsvolden i kommunen. Ros til styreleder for ikke å forsøke å «feie de alvorlige tilstandene under teppet».

Politikerne i Formannskapet fikk også høre fra styreleder i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen, George Fulford, hvor heldige innbyggerne er «som har et så effektivt og strømlinjeformet drevet selskap at renovasjonsgebyrene øker mye, men ikke så mye som de kunne ha gjort». Selvkost heter dette prinsippet. Fulford varslet i tillegg at hans styre nok en gang, i løpet av våren, vil foreslå at innbyggerne i Drammen må begynne å betale avgift for å kvitte seg med privat søppel på fyllplassene i distriktet. Hva politikerne sier til dette forslaget gjenstår å se. Forrige gang det var oppe, ble det stanset.

At Byen Vår Drammen nå har rendyrket og spisset sin rolle for å skape attraktivitet og bygge opp om attraktive tiltak , særlig i området rundt Bragernes Torg, kom klart frem av styreleder Hans Arne Oddes redegjørelse. Byen Vår Drammen skal altså ikke være en leverandør av mange høringssvar på ulike problemstillinger i forhold til kommune og stat. En riktig spissing etter min mening.

Odde var i tillegg særlig opptatt av at Byen Vår Drammen skulle være med på å styrke Drammens rolle som regionhovedstad og at eiendomsselskapene, som eier bygningene på og rundt Bragernes Torg, skal være kjernen i fremtidens Byen Vår Drammen. Det hadde vært interessant, både for innbyggerne og politikerne, å høre mer om hvordan Byen Vår Drammen ser sammenhengen i de rollene.

Når jeg til slutt kan legge til at varaordfører Ulf Erik Knudsen fra Frp gjorde en utmerket debut i ordførerstolen i Formannskapet, etter som ordfører Kjell Arne Hermansen var innkalt for å få refs i Kontrollutvalget, er det meste sagt.

Powered by Labrador CMS