MENINGER: Trond Eivin Sydtskow
DNI Buskerud

Brakar-sjef Terje Sundfjord på talerstolen i fylkestinget.

Trenger vi egentlig fylkeskommunen og Brakar?

MENINGER: Brakar er en forlengende arm til fylkeskommunen, så egentlig er det fylkeskommunen som legger føringer for Brakar og kollektivtilbudet i Buskerud. Det er også fylkeskommunen som styrer pengesekken og midlene til Brakar.

Men si meg én ting: Har vi bruk for to instanser som gjør livet og hverdagen til folk i Buskerud, samt bussjåførene, så vanskelig? Brakar har et anbudsregime som gjør at vi som skal utføre jobben og yte service til Buskeruds befolkning sliter med tøffe klokketider mellom holdeplasser og manglende toaletter på endeholdeplassene. Dette fører til mye stress og helsemessige problemer, og det er rett og slett helseskadelig å måtte holde seg hver dag hele uken.

Fylkeskommunen vil nå kutte busstilbudet til mange mennesker i Buskerud. Dette går helt på tvers av det de sier: KJØR KOLLEKTIVT. De gjør livet til utrolig mange mennesker i Buskerud veldig vanskelig, og det går også helt på tvers av en nullutslippsby.

Fylkeskommunen gjør heller ingenting i forhold til å få mer flyt i bytrafikken, for eksempel ved å få flere overgangsbroer for myke trafikanter på gjennomfartsårene. Dette gjør at en del lysregulerte fotgjengeroverganger kan fjernes. I stedet tetter de busslommer, noe som fører til mer stillestående køer. Ikke nok med dette, men de legger også et nytt lysregulert fotgjengerfelt over en fotgjengerundergang (Bjørn Stjerne Bjørnsonsgate). Dette må jo være toppen av dumskap.

I tillegg til all denne galskapen, bevilger fylkespolitikerne seg lønnsforhøyelse. Når det gjelder penger til busstilbudet, får Buskerud fylkeskommune midler av staten. Men da må pengene brukes riktig og ikke på et pengesluk som Brakar. Nå må denne galskapen fylkeskommunen driver med, STOPPES!

Brakar AS er organisert som aksjeselskap eid av Buskerud fylkeskommune og har utføreransvar for kollektivtransport i Buskerud fylkeskommune, samt drift av fergestrekningen Svelvik-Verket.

Kollektivtrafikken har kostnadsvekst utover ordinær lønns- og prisvekst. Området ble delvis kompensert i 2023 med engangsmidler. Disse midlene finnes ikke i 2024. I utgangspunktet er derfor grunnlaget for 2024 lavere enn det reelle budsjettnivået for 2023.

Det er nødvendig med budsjettreduksjon på kollektivområdet for å balansere budsjettet til nye Buskerud fylkeskommune. For å få til en god prosess rundt tilpasning til nye økonomiske rammer, foreslår fylkeskommunedirektøren å øke budsjettet med 11,2 millioner kroner i 2024, slik at den reelle reduksjonen fra 2023 ikke blir så stor.

I 2024 er det behov for å finne inndekning for økt prisvekst og kostnader til nullutslipp på 45 millioner kroner. Dette må gjøres med reduksjon i rutetilbudet, fortrinnsvis med reduserte sommerruter, helgetrafikk, ruter i distriktene og rutetilbud utenfor rushtrafikk. Det vil også ses på strukturendringer i tilbudet. Det vil bli gjort endring av takster, herunder vil ungdomsbilletten bli endret til halv pris av periodebillett.

Dette vil trolig medføre at biltransport erstatter kollektivtransport og derved reduserer muligheten til å nå nullvekstmålet i byområdene. Endringen vil også kunne føre til større sosiale ulikheter for de gruppene som ikke har tilgang til bil i de tilfellene kollektivtilbudet bortfaller.

Prosessen rundt nedtrekket vil pågå i første halvår og gjennomføres fra og med sommersesongen og ut året.

Viken innførte fri overgang i landingssone for fylkeskryssende busser i Viken fra 01.11.23. Neste skritt mot sømløse reiser er å innføre fri overgang også for fylkeskryssende tog i start- og landingssone, men i dette budsjettet er det ingen finansiering for denne løsningen. Denne modellen innebærer at Brakar må få dekket bortfallet av inntektene selskapet har ved togkunder som i dag betaler for sin bussreise i landingssonen. Ytterligere utvidelser av kollektivtilbudet er ikke finansiert.

TT-ordningen (Transporttjenesten for funksjonshemmede) er en del av fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport. Dette er et tilbud om transport for innbyggere som på grunn av varig funksjonsnedsettelse ikke kan reise kollektivt og har behov for en dør-til-dør-transport med drosje. Etter kriterier fastsatt i egen forskrift tildeles brukerne et grunntilskudd. Det er ingen kvoteordning og ingen vurdering av reisebehovet. Dersom søker oppfyller kriteriene for å få TT-kort, tildeles det. Det har vært en betydelig økning i antall TT-brukere fra 2020.

I Viken var grunntilskuddet per bruker på kr. 6 200,-. Budsjettrammene for Buskerud gir et grunntilskudd på kr. 4 400,- per bruker for 2024.

Fylkeskommunene har i tillegg anledning til å søke samferdselsdepartementet hvert år om øremerkede tilskudd til TT-brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte. Dette er et tillegg til den fylkeskommunale ordningen. Brukerne får et tillegg som er ment å dekke 200 enkeltreiser per år.

Av
Trond Eivin Sydtskow
Medlem av DNI Buskerud
Folkevalgt første vara i Drammen kommunestyre (Uavhengig) og medlem av Hovedutvalget kultur idrett og byfornyelse

Powered by Labrador CMS