Klarsignal for utprøving av bensin- og dieselforbud i byer

– Flere byer, særlig Oslo og Bergen, ønsker nullutslippssoner. Regjeringen følger opp Klimaplanen og vil legge til rette for utprøving av dette i form av pilotprosjekter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: - Nullutslippssoner vil kunne bidra til raskere innfasing av nullutslippskjøretøy, uttaler Hareide i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen vurdere hvordan pilotprosjekter med nullutslippssoner kan gjennomføres i Oslo og Bergen og eventuelt i andre byer.

Departementet ber også Statens vegvesen om å se nærmere på lemping av vilkårene for opprettelse av gebyrbaserte lavutslippssoner, slik at disse også kan opprettes av klimahensyn. Dette er i tråd med Klimaplanen og Nasjonal transportplan 2022–2033.

Statens vegvesen skal se på både rettslige, tekniske og praktiske problemstillinger.

– En forbudsbasert nullutslippssone er et svært inngripende tiltak. Jeg vil likevel legge til rette for at et fåtall av byer som ønsker det, kan få prøve ut dette, i form av pilotprosjekt. Samtidig som kollektivtilbudet rustes opp, er det også viktig med virkemidler for innfasing av kjøretøy med nullutslipp.

- Utviklingen av elektriske varebiler og tyngre kjøretøyer på biogass skjer også heldigvis raskt. Jeg forutsetter at pilotbyer som tar del i ordningen, tar hensyn til sine innbyggere og til næringslivets behov, sier Hareide.

I brevet til Statens vegvesen heter det at flere byer ønsker å opprette nullutslippssoner for å redusere utslippene av klimagasser, særlig har Oslo og Bergen etterspurt dette.

Regjeringen vil se nærmere på å bruke bestemmelsen i vegtrafikkloven § 7 til å opprette nullutslippssoner av hensyn til klima, i første omgang i form av et pilotprosjekt i noen få byer, og hvor hovedveinettet og riksveier ikke omfattes.

Både i Oslo og Bergen er det gjort vedtak om nullutslippssone som en del av byenes klimastrategier. Også Trondheim og Stavanger kommune ønsker å utrede bruk av nullutslippssoner.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at de som blir berørte av nullutslippssoner får nødvendig tid til å omstille seg før ny regulering trer i kraft, og at det må være god tilgang til aktuelle nullutslippskjøretøy, går det fram av oppdraget til Statens vegvesen.

Powered by Labrador CMS