Tilfredsstiller ikke kravene

SKIFTES UT: Den gamle og nedslitte Vinnesbrua tilfredstiller ikke kravene.

Lager ny bru for syklende og gående over FV283 på Vinnes

Ny bru skal være universelt utformet og vil sikre at gående og syklende kan krysse veien hele året, ifølge Statens Vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

NEDRE EIKER: Dagens bru har ikke tilfredsstillende standard med tanke på sikkerhet og fremkommelighet for trafikantene, opplyser Vegvesenet.

Statens vegvesen går nå i gang med å detaljregulere området med tanke på ny bru. 

- En ny bru vil styrke nærmiljø og friluftsliv ved at forbindelsen over FV283 blir bedre, og områdene på hver side av fylkesvegen sånn sett bindes bedre sammen. Brua knytter sammen idrettsområder, nærmiljøområder og skoler på begge sider av veien, uttaler Vegvesenet.

Vil holde åpent møte

Vegvesenet vil redegjøre for virkninger av planen på tema som grunnforhold, landskap, trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter, jordbruk og eventuelt andre tema som viser seg å være relevante.

Det kan også blir foretatt mindre grensejusteirnger for planområdet. Berørte naboer og grunneiere vil bli varslet.

- Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 24. juni 2019. Vi vil så lage et utkast til reguleringsplan, opplyser Vegvesenet.Planforslaget vil bli sendt alle berørte for merknader. I høringsperioden vil Vegvesenet også arrangere et åpent møte eller en utekontordag for å presenterer planen. Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.
Powered by Labrador CMS