STEDET: Åserudtomta helt nederst mot elva. Da DRM24 var på stedet forrige fredag var snøen lagt i to store hauger utenfor portene, og det bar da ikke preg av dumping i elva.
STEDET: Åserudtomta helt nederst mot elva. Da DRM24 var på stedet forrige fredag var snøen lagt i to store hauger utenfor portene, og det bar da ikke preg av dumping i elva.

Smekk fra fylkesmannen etter snødumping i elva

Fikk pålegg om umiddelbar stans etter dumping av snø fra industriområde i Drammenselva.

Publisert Sist oppdatert

SOLBERGELVA: I et brev til Dpend Eiendom som eier eiendommen nederst i Teglverksveien, informerer Statsforvalteren i Oslo og Viken om pålegg av stans av snødumping i elva.

Bakgrunnen var en bekymringsmelding om snødumping på stedet, og samtale med Dpend Eiendom og Aksen AS rett over nyttår.

- I telefonsamtalen ble det informert om at det har blitt dumpet snø fra eiendommen til Drammenselva etter at det ble innhentet muntlig avklaring fra Fylkeskommunen i 2018. Eiendomshaver har derfor vært under den tro at snøen på eiendommen, som ikke er saltet eller inneholder store mengder søppel eller grus, kan dumpes i elva, skriver Statsforvalteren i brevet.

Senere har all snødumping i elva blitt forbudt, og Statsforvalteren ga derfor beskjed om umiddelbar stans med bakgrunn i forurensningsloven.

Mye forvirring og ulovlig dumping

Som tidligere omtalt av DRM24 har det de siste årene hersket en del forvirring rundt hvorvidt det er lov å dumpe snø i Drammenselva. Tidligere hadde blant annet kommunen dispensasjon til å dumpe ren, fersk snø i elva ved Holmennokken, men også de fikk smekk av Statsforvalteren etter at forskriftene ikke ble fulgt. Senere ble all snødumping i elva forbudt, og kommunen har opprettet et eget snødeponi på Berskaug.

Til tross for streng regulering har det vært en utbredt praksis at firmaer tar seg til rette med ulovlig snødumping i Drammenselva, hvilket blant annet har ført til at havna måtte fysisk sperre av Tangenkaia. Også under motorveibrua på Holmen har det blitt dumpet store mengder snø i elva ulovlig.

- Tungmetaller og miljøgifter

Statsforvalteren viser i sitt brev til at det i området rundt Drammenselva «har vært omfattende industri i lang tid, noe som har ført til at sedimentene har blitt forurenset av diverse tungmetaller og miljøgifter».

- Drammenselvas utløp er et av de mest artsrike fiskeområdene i Norge. Det er registrert 42 fiskearter i Drammenselva og Drammensfjorden. Det er derfor av nasjonal betydning å bevare fjordbassenget og de nedre deler av Drammenselva som beite-, reproduksjons- og oppvekstområde for fisk, uttaler Statsforvalteren.

Saken var først omtalt av Eikernytt.no.

Statsforvalteren om forurensning fra snø

Snø som samles opp i urbane strøk er ofte forurenset av miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel. Dersom snøen er deponert eller dumpet i et sårbart område kan det ha negativ påvirkning på miljøet. I tillegg inneholder smeltevann ofte forhøyede verdier av miljøgifter. Prøver har vist at man blant annet finner tungmetaller som sink, krom, kobber, arsen og bly i smeltevann.

Det er stor fare for forurensning og forsøpling ved dumping eller deponering av snø i eller langs sjø og vassdrag og all dumping av snø i vassdrag og sjø kan ha negativ påvirkning på miljøet. Statsforvalteren presiserer at virksomheter må finne andre egnede steder for lagring av snø. Hvis lagringen av snø på land fører til fare for forurensning, vil tiltaket være søknadspliktig etter forurensingsloven.

Powered by Labrador CMS