Skogbruksnæringen ønsker å bruke Juve pukkverk ved Svelvikveien som ny utskipingsterminal for tømmer når de må forlate Lierstranda.

Tømmer i pukkverk kan gi ny Svelvikvei

Juve pukkverk seiler opp som kandidat for ny tømmerterminal og næringspark med ny Svelvikvei som nøkkelfaktor – og døråpner til utviklingen av Svelvik.

Publisert Sist oppdatert

SVELVIK: Fjordbyens ferd fra idemønstring til realiserbart prosjekt har satt fremtiden for tømmerterminalen på Lierstranda på dagsorden. Skognæringens leieavtale med grunneier Eidos løper ut dette tiåret, og nå som fjordbyprosjektet får vind i seilene blir omplassering av tømmerterminalen mer aktuelt.

Det begynner å haste med å finne en løsning på et så ingripende prosjektet som skal lanseres, utredes, debatteres, besluttes og realiseres. Det er mange hensyn å ta, mange skal høres og det utløser garantert en heftig debatt.

Tømmerterminalen på Lierstranda lever på oppsigelse ut dette tiåret.

Reviderer arealplan

Sammenslåingen med Svelvik og Nedre Eiker gjorde at Drammen kommune ønsket en harmonisering av kommuneplanenes arealdel i den nye storkommunen. Kommuneplanens areadel er en overordnet plan som gir føringer bl.a. for næringsutvikling i kommunen.

Det ble invitert til innspill, og grunneier Eidos og Drammensregionens Virkesterminal, leietager på dagens tømmerterminal på Lierstranda, peker på Juve pukkverk ved Svelvik som det absolutt foretrukne stedet for tømmerterminal.

Det er sentral plassering i regionen og mulighetene for å bygge en hensiktsmessig dypvannskai som gjør Juve spesielt attraktiv.

Både for skognæringen og andre virksomheter på området som kan utvikles til en næringsparkspark. Om en uke får formannskapet i Drammen dette innspillet på dagsorden og den politiske mottagelsen vil gi signaler om veien videre for dette.

En ny Svelvikvei vil kunne bygges i en fjellskjæring og kobles på eksisterende vei her ved Norgips på Tørkop.

Vinn - vinn

Om et flertall av drammenspolitikerne synes dette er interessant og noe gå videre med, er det ikke ut fra et brennende ønske om å legge forholdene til rette for utvikling av Fjordbyen i nabokommunen Lier.

Men en tømmerterminal på Juve vil ha en ny Svelvikvei som ufravikelig forutsetning og være en sterk pådriver for å realisere veiforbindelsen.

En ny Svelvikvei vil trolig gå i tunnel og fjellskjæring mellom Eik og Tørkop, under og på nordsiden av Kniveåsen. Ny Svelvikvei vil gi Drammen en rekke fordeler:

  • Trafikkbelastning på den indre del av dagens vei vil reduseres betydelig.
  • Redusert trafikk vil åpne for bolig og næringsutviklingen langs indre del av veien.
  • Langs ytre del av veien mot Svelvik vil det bli aktuelt og attraktivt å åpne for boligbygging.
  • Bolig og næringsutvikling langs sørsiden av Drammensfjorden vil kunne skje uten vesentlige inngrep på dyrket mark.
  • Stedsutviklingen i bykjernen i Svelvik vil bli stimulert.
  • For Lier/Eidos/Fjordbyen vil ny Svelvikvei bety at dagens tømmerterminal kan fraflyttes om kanskje 6-8 år. Det vil åpne for bebyggelse på et svært atraktiv område der grunnen er stablisert og miljøopprydding trolig ikke innebærer fjerning av giftig tjærestoffer.
Tømmerterminal i Juve pukkverk foursette ny Svelvikvei som hvis den bygges høyst sannsynlig vil ta av fra E18 her ved Eik og hovedsakelig gå i tunnel ut mot Drammensfjorden.

Eidos primus motor

Det svært omfattende og begrunnede innspillet om Juve er utarbeidet av Eidos, som primus motor i nært samarbeide med skognæringen, grunneier og næringsinteresser. Det er gjort omfattende undersøkelser og utredninger av aktuelle spørsmål blant annet av selskapet Rambøll.

Det er bl.a. skissert mulige løsninger for planfri kryssing mellom trafikk til og fra havn/tømmerterminal og eksisterende Svelvikvei. Det er uklart om dagens pukkverkvirksomhet helt eller delvis kan kombineres med tømmerterminal og næringspark. Uansett vil pukkverkvirksomheten pågå i mange år og gradvis utvidet arealet som kan brukes til andre formål.

Teigens virksomhet på Lierstranda er etter det DRM24 invitert til å være med på flyttelass til ny næringspark ved Juve der de vil få ny kaiplass ved dypvannskai.

Som næringspark med dypvannskai vil Juve være en aktuell løsning for mange virksomheter, bl.a. Teigens nåværende destruksjonsanlegg på Lierstranda.

Etter det DRM24 erfarer er Teigen en av flere virksomheter som er invitert til å samarbeide om prosjektet. For noen år siden var sidespor med adkomst til jernbanenettet en viktig faktor for mange virksomheter med tunge transporter. Dagens transportbehov dekkes av lastebiler på landeveien.

Det er mange år siden en tømmerstokk ankom tømmerterminalen via jernbanen. Og Teigen på Lierstranda ble koblet fra jernbanenettet for noen års siden.

Ny tømmerterminal i Juve pukkverk vil kreve en planfri kryssing mellom tømmerlager og Svelvikvei.
Ny Svelvikvei mellom Eik og Tørkop vil kunne legge forhold bedre til rette for nye boligprosjekter ut mot Drammensfjorden.
Powered by Labrador CMS