SYKKELVEI MED FORTAU: Fra krysset Hallermoveien sør til Hallermoveien nord i Konnerudbakkene (cirka en kilometer) har fotgjengere og syklister blitt tvunget ut i veibanen - eller å bruke Hallermoveien parallellt. Det blir det nå endring på.
SYKKELVEI MED FORTAU: Fra krysset Hallermoveien sør til Hallermoveien nord i Konnerudbakkene (cirka en kilometer) har fotgjengere og syklister blitt tvunget ut i veibanen - eller å bruke Hallermoveien parallellt. Det blir det nå endring på.

Grønt lys for sykkelutbygging av «missing link» til Konnerud

Det har lenge vært i planleggingsfasen. Nå har prosjektet fått politisk godkjentstempel - men ikke uten humper på veien.

Publisert Sist oppdatert

KONNERUD: Etter at kommunestyret enstemmig velsignet detaljreguleringen av prosjektet øverst i Konnerudbakkene forrige uke, er det signalisert byggestart en gang neste år.

Utbyggingen av omlag en kilometers veistrekning, til å romme det som i dag mangler, nemlig fortau og sykkelvei, er en del av både Drammen kommunes ambisiøse sykkelplan til to milliarder kroner og Buskerudbyens sykkelplan.

Fordi Konnerudgata er en fylkesvei er det også fylkeskommunen som har utarbeidet planforslaget og tar regninga for jobben.

Krever mye areal

Sykkelveien vil få en bredde på tre meter, og fortauet en bredde på to meter. I tillegg vil arealet for gående og syklende skilles fra den øvrige veibanen med to meters grøntareal.

I tillegg til de fem meterne skal det også opparbeides opphøyde gangfelt, og nye bussholdeplasser med leskur, venteareal og sykkelparkering.

Gang- og sykkelveien vil også videreføres fra Konnerudgata og inn i Hagbart Kyllands vei fram til Stollen. Eksisterende opphøyde gangfelt ved Lønnerudveien er planlagt flyttet nord for krysset, og holdeplass Lønnerud retning Drammen planlegges flyttet 70 meter sørover, og som kantstopp istedenfor busslomme. Her vil det også etableres en trafikkøy for å hindre at biler kan kjøre forbi bussen.

Disse tiltakene vil også medføre en utvidet strekning med 40 km/t-sone retning sentrum.

AREALKREVENDE: Slik ser fylkeskommunen for seg å ta av eksisterende terreng for å bygge ny sykkel- og gangvei. Enkelte steder vil det bygges støttemur på opptil 2,4 meters høyde.
AREALKREVENDE: Slik ser fylkeskommunen for seg å ta av eksisterende terreng for å bygge ny sykkel- og gangvei. Enkelte steder vil det bygges støttemur på opptil 2,4 meters høyde.

Naboprotester

Ettersom Konnerudgata som veitrasé og kjørebane er planlagt opprettholdt slik den er i dag, vil det nye arealet måtte tas på østsiden av veien hvor det i dag er bebyggelse på private eiendommer.

Tilsammen vil 24 eiendommer bli berørt av prosjektet, hvorav mange må regne med å avstå grunn, eller måtte akseptere endringer knyttet til eiendommen med tanke på sikt eller støy. Det vil ifølge fylkeskommunen ikke settes opp støyskjermer der det ikke har vært støyskjermer fra tidligere, ettersom prosjektet ikke ventes å medføre økt støynivå.

Det arealet som beslaglegges må i ytterste konsekvens eksproprieres dersom man ikke kommer til frivillige avtaler, og utifra en rekke innsigelser fra grunneiere langs veien, er det langt fra god stemning mellom fylkeskommune og naboer.

- Hvis prosjektet mot formodning blir gjennomført, kreves høye støygjerder og en klekkelig erstatning, skriver en grunneier som
«aldri vil å godta at metervis av deres tomt og voll fjernes», og vil «kreve solid erstatning for hage, voll og beplantning, det psykososiale aspektet og verdiforringelsen av hele eiendommen».

BERØRT OMRÅDE: Grafikk fra fylkeskommunen.
BERØRT OMRÅDE: Grafikk fra fylkeskommunen.

Avbøtende tiltak

Planforslaget har imidlertid gjennomgått flere tilpasninger etter høringsrunden, blant annet for å ivareta mest mulig privat eiendom. Det skal også etableres en mur langs deler av strekningen for å skåne privat eiendom.

Høyres Fredrik Haaning var opptatt av den private eiendomsretten da saken ble behandlet i kommunestyret, og gikk på talerstolen med et ønske om en protokolltilførsel om å ha fokus på de beboerne som blir berørt.

- Det er viktig at de 2,7 målene som beslaglegges blir gjort på en god måte og helst etter frivillig avtale. Med tanke på innspill som går på støy og innsyn er det viktig med avbøtende tiltak. Det er omhandlet, men på en svak måte, sier Haaning.

Arbeiderpartiets Arve Vannebo gikk på talerstolen med en oppfordring til fylkeskommunen om å ikke glemme den nederste delen av Konnerudgata, som han karakteriserte som «rett og slett farlig».

- Gang- og sykkelveien går etter hvert over i et smalt fortau og til slutt over i ingen ting, med farlig kryssing av vei eller sykling i veibanen som eneste mulighet, sa Vannebo.

Vedtaket i kommunestyret har tre ukers klagefrist fra 28. mars for berørte parter.

Bratt

Egentlig er Konnerudgata for bratt til å anlegge sykkelvei utifra krav om universell utforming, med en stigning på inntil 8,5%. Utenfor sentrumsområder er det nemlig krav om maksimal stigning på 5% på stigninger lengre enn 100 meter.

Tidligere har også Konnerudbakkene vært lite brukt som sykkelvei, men spesielt etter inntoget av elsykler, kombinert med endret tankegang for sykkel som fremkomstmiddel, har sykkelandelen økt kraftig til og fra Konnerud de siste årene.

- Vi har vurdert om det er mulig med andre, slakere løsninger, men kommet til at det er best å følge eksisterende vei, uttaler fylkeskommunen i planforslaget.

Fraviket er omsøkt og innvilget, etter at blant annet Hallermoveien (tidligere Seterveien) også har vært vurdert som sykkeltrasé. Fortauet her er rustet opp vesentlig de senere årene, men blir ansett som uegnet da veien er enda brattere, har mange parallelle kryss og fungerer dårlig som løsning for de som kommer fra Hallermoen vest.

- Grønn mobilitet

Konnerudgata er en av Drammens mest trafikkerte veistrekninger med en årsdøgntrafikk på 11.000 kjøretøy, og ifølge fylkeskommunen er hensikten med prosjektet å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende.

Ifølge planforslaget må det påregnes dårligere fremkommelighet for kjøretøy i byggeperioden.

Gevinsten er ifølge kommunen at «flere vil kunne bruke grønn mobilitet fremfor privat bil, hvilket vil bidra til å kunne oppnå at Drammen skal bli Norges grønneste kommune», og:

- Det vil bli mulig å sykle langs Konnerudgata tryggere og raskere enn det som er mulig i dag.

Powered by Labrador CMS