SLIK SKAL DET BLI: Det blir flott når bybrua skal stå ferdig. Enn så lenge er ikke tidshorisonten for ferdigstillelse i 2024 forskjøvet - det samme kan man ikke si om den endelige prislappen.
SLIK SKAL DET BLI: Det blir flott når bybrua skal stå ferdig. Enn så lenge er ikke tidshorisonten for ferdigstillelse i 2024 forskjøvet - det samme kan man ikke si om den endelige prislappen.

Rapport om bybru-sprekk: «Uheldig med tidspunkt for anbud»

Det er konklusjonen til KPMG som har gjennomgått årsaksforholdene til den massive kostnadssprekken.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Prisveksten på råvarer blir pekt på som hovedårsak. Men KPMG peker også på flere svakheter i sin evalueringsrapport - svakheter som kunne gjort kostnadsestimene til kommunen bedre.

I sine undersøkelser har konsulentfirmaet påpekt tre hovedfaktorer som bidro til at kostnadsestimatet nå er overskredet med omlag en milliard kroner - fra opprinnelig prislapp på 760 millioner:

  • Manglende kvalitet i enkelte kostnadsestimater
  • Usikre enhetspriser og manglende usikkerhetsanalyser
  • Undervurdering av kompleksitet

Rapporten påpeker dessuten at det «forelå informasjon om at markedsforholdene var i ferd med å endre seg og at det var varslet økninger i stålprisene», uten at dette ble tillagt vekt i kommunens estimater.

- Begrensede muligheter til å trekke i nødbremsen

KPGM skriver også følgende i rapporten om knyttet til råvareprisene:

- Basert på våre undersøkelser forelå det ikke offisiell data som gav grunn til å forvente prisøkninger i den størrelsesorden som inntraff. Drammen kommune var uheldige med tidspunktet for anbudet, og på grunn av Bane NOR sitt prosjekt var det begrenset hvilke muligheter kommunen hadde for å trekke i nødbremsen eller endre prosjektet.

KPMG har oppsummert rapporten med disse læringspunktene og anbefalingene til Dramen kommune:

  • Prosjekteier må sikre at styringen av prosjektet har tilstrekkelig fokus på totaliteten og rammene rundt prosjektet.
  • Prosjekteier må sikre at det gjennomføres solide usikkerhetsanalyser og at man kvantifiserer usikkerhet ved kostnader.
  • Uventede hendelser og uheldig utvikling kan forekomme og beste praksis er å utarbeide en plan for hvordan dette skal håndteres i forkant.
  • Operasjonalisere investeringsreglementet. Tydeligere beskrivelse av ansvarsområder, roller prosesser og aktiviteter, og differensiering av investeringsreglementet etter investerings-omfang.
  • Skille ut ansvaret for bestilling av uavhengig kontroll fra prosjektorganisasjonen. Drammen kommune bør etablere en kontrollfunksjon i organisasjonen med ansvar for å sikre uavhengig kontroll av investeringsprosjekter over en viss størrelse, og som er uavhengig av de spesifikke områdene som fremmer forslag om investeringer.

Rådmann Elisabeth Enger kommenterer rapporten slik:

- Det er det alltid noe å lære av slike prosesser og noe som kan forbedres. Jeg er derfor glad for at KPMG har gitt oss noen konkrete læringspunkter og anbefalinger som vi skal ta med oss videre. Disse skal vi bruke til å forbedre systemer og rutiner, slik at vi unngår tilsvarende situasjoner i fremtiden, sier rådmannen.

Har innført nytt «investeringsreglement»

Det er innført et nytt investeringsreglement i Drammen kommune, og KPMG har også undersøkt om det nye reglementet vil gjøre kommunen bedre i stand til å fange opp og håndtere lignende hendelser i fremtiden.

Konklusjonen er at det nye regelverket vil være bedre egnet til å vurdere de ulike sidene ved større prosjekter.

- KPMG mener at prosjektmodellen i nytt investeringsregelverk er bedre egnet til å vurdere kostnader, usikkerhet og risiko gjennom krav til uavhengig kontroll og kvalitetssikring.

Les hele rapporten fra KPMG her: Drammen kommunes håndtering av sak om ny bybru.

Powered by Labrador CMS