Rådmannen vil ikke stoppe ny bybru tross kostnadssprekk:
- En utsettelse vil med sikkerhet medføre ekstra utgifter

Det er innstillingen når saken skal opp til behandling i formannskapet 15. mars.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Som tidligere omtalt har prislappen av ulike årsaker blitt omlag doblet fra 780 millioner til 1,4 milliarder. Som følge av kostnadssprekken ble det varslet ny politisk behandling for å beslutte veien videre, og det er dette rådmannen nå har levert sin innstilling til.

Bane NOR har fra før uttalt at de tar saken til orientering, men i praksis vil fortsette prosjektet som planlagt uavhengig av hva kommunen måtte bestemme seg for. Som kjent skal Bane NOR ta kostnadene med omlag 1/3 av ny bybru, som kreves for å få fullført arbeidene med ny Drammen stasjon og Vestfoldbane.

- Bane NOR har nå tatt dette til orientering, så fremt vi får revet bybrua som planlagt i forbindelse med sommerbruddet i år så går prosjektet vårt som planlagt, uttalte Bane NOR til DRM24 i slutten av februar.

Det er i tråd med rådmannens forslag til vedtak som lyder som følger:

  1. Rådmannen gis fullmakt til å fortsette arbeidet med ny bybru med byggestart våren 2022 som planlagt, koordinert med Bane NORs pågående jernbaneprosjekt.
  2. Styringsrammen for ny bybru settes til 1400 millioner kroner i 2022-priser. Rådmannen innarbeider ny kostnad i kommende budsjett og økonomiplan.
  3. Rådmannen setter i gang en ekstern evaluering av hele planfasen for ny bybru med formål å lære for å unngå tilsvarende uforutsette kostnadsøkninger i fremtidige prosjekter.

Rådmannen skisser at andre alternativer til være å lyse ut anbudskonkurransen på nytt eller utsette prosjektet på ubestemt tid. Ingen av alternativene vil gi noen åpenbart reduserte kostnader, trolig snarere tvert imot «betydelige ekstrakostnader».

Dette er rådmannens vurdering:

Byggeperioden for ny bybru medfører betydelige ulemper for brukerne av Drammen sentrum, de næringsdrivende i sentrum og kollektivtilbudet. Dette tilsier at beste løsning med hensyn til omgivelsene vil være én anleggsperiode som er så kort som mulig.

Det er usikkert om det vil være mulig å få ned byggekostnadene ved å lyse ut på nytt, enten i nær fremtid eller om noen år. En utsettelse av prosjektet vil med sikkerhet medføre ekstra utgifter. Rådmannen vurderer at risikoen for at en utsettelse medfører økte kostnader totalt sett er meget stor.

Planlagt koordinering og inngåtte avtaler knyttet til Bane NORs arbeider, igangsatt bygging av midlertidig gang- og sykkelbru og etablert riggområde på Holmennokken gjør det krevende å endre bybru-prosjektet nå.

En så stor kostnadsendring som vi har fått for Bybrua, er meget uheldig for Drammen kommune. Rådmannen vurderer likevel at ulempene ved en utsettelse og risikoen for ytterligere økte kostnader hvis man utsetter prosjektet, tilsier at beste løsning i situasjonen vi nå står, er å gå videre med prosjektet som planlagt.

Rådmannen anbefaler ikke at det kuttes slik at prosjektet forringes funksjonelt og estetisk. Bybrua er den viktigste elvekryssingen for myke trafikanter i Drammen, og forbinder to torg som en del av byaksen. Innsparingspotensialet ved slike kutt står ikke i forhold til ulempene kuttene medfører for brukerne av Drammen sentrum og den estetiske forringelsen av ei bru som bygges for minst 100 års levetid.

Powered by Labrador CMS