Kommunen håver inn 300 ekstra skattemillioner - men går mot bybru-smell på en halv milliard

Ekstraordinært høye skatteinntekter kan komme godt med når regninga for bybrua skal betales. Der har estimert prislapp doblet seg fra 780 millioner til 1,4 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Oppdraget med å bygge den nye bybrua har vært ute på anbud. Konkurransen er ennå ikke avsluttet, men formannskapet og gruppelederne i kommunestyret er nå orientert om at kostnadene til bygging av den nye brua blir betydelig høyere enn tidligere antatt, opplyser Drammen kommune fredag.

I orienteringen som ble gitt til politikerne, kommer det fram at kostnaden har økt fra 780 til 1,4 milliarder kroner. I regnestykket hører det imidlertid også med til historien at Bane NOR skal dekke kostnadene for omlag en tredel av brua.

Årsaken er at brua må rives når Bane NOR bygger om Drammen stasjon i forbindelse med Intercity-prosjektet.

Alt blir dyrere - varsler ny politisk behandling

Markant prisstigning på materialer, mindre konkurranse om oppdrag og en undervurdering av kompleksiteten i prosjektet i planleggingsfasen blir pekt på som årsaker til prisøkningen.

Å sette bybru-prosjektet på vent er trolig ingen god løsning. Det gjør ihvertfall ikke ting billigere, og prosjektet, som også henger sammen med Bane NORs prosjekter, vil gå uansett gå sin gang vedtaktene er gjort og forarbeidene iverksatt.

Kommunen må imidlertid regne med harde prioriteringer når regninga skal betales - utfordringen blir med andre ord hvor man finner pengene. Rådmannen vil derfor legge frem en sak om kostnadsrammen for politisk behandling i løpet av mars.

Rådmannen har også varslet en «ekstern gjennomgang for å få belyst hvorfor kostnadene har steget så kraftig i forhold til tidligere anslag».

Bane NOR: Tar det til orientering

- Bane NOR har nå tatt dette til orientering, så fremt vi får revet bybrua som planlagt i forbindelse med sommerbruddet i år så går prosjektet vårt som planlagt.

Det sier prosjektleder Eirik Korsnes i Bane NOR i en kommentar til DRM24.

Det betyr i praksis at Bane NOR kjører sitt planlagte og påbegynte løp, uavhengig av hva Drammen kommune måtte mene og bestemme seg for. Bane NOR har inngått bindende kontrakter om ombygging av stasjonen og bygging av ny bybru over jernbanesporene.

I den gamle godsterminalen i Nybyen er sporene nå lagt for midlertidig togparkering som frigjør Skamarken til riggplass. Planen er å flytte togparkeringen dit i planlagt sommerbrudd i år. Bane NOR er muligens smigret over å bli oppfattet som en snill og rik onkel som Drammen kan appelere til i trange tider, men der i gården har de sine egne budsjetter og fremdriftplaner å holde.

300 millioner i ekstrainntekter

Samtidig med orienteringen om bybrua ble det imidlertid klart at Drammen kommunes netto driftsresultat landet på hele 307,4 millioner i 2021.

Hovedårsaken til det gode resultatet er ekstraordinært høye skatteinntekter, som økte med 14,7% fra 2020. Rådmannen forventet imidlertid en kraftig nedgang i skatteinntektene i 2022.

Av de ekstra midlene settes det av 279,2 millioner kroner til kommunens disposisjonsfond, som var på 817,2 millioner kroner ved inngangen til 2022.

Kommunens tjenesteområder har samlet sett hatt et mindreforbruk på 27 millioner kroner i 2021, mens noen få tjenesteområder har merforbruk. Dette er primært innenfor helse- og omsorgstjenestene. Størst utfordringer er det innen hjemmetjenester og institusjon. Der var det et merforbruk i fjor på tett oppunder 29 millioner kroner.

Koronapandemien kostet kommunens tjenesteområder i overkant av 280 millioner kroner i fjor. Det meste av dette er kompensert fra staten, men det er foreløpig rundt 13 millioner kroner som ikke er kompensert knyttet til vaksinasjonen.

- Vi forventer imidlertid at det kommer noe mer penger fra staten, slik at alle kostnadene til vaksinasjonsarbeidet blir dekket, uttaler kommunen.

Powered by Labrador CMS