MENINGER: Gunn Cecilie Ringdal (H)
Ordfører i Lier

Vi får fjorden tilbake til folket!

- Jeg forventer at statlige og regionale myndigheter følger opp det samarbeidet vi ble bedt om å ha da vår kommuneplan ble godkjent i 2013, skriver Liers ordfører om Statens Vegvesen varslede innsigelser.

MENINGER: I mange år har vi jobbet for å realisere drømmen om en fjordby på Lierstranda. Folk har lurt på om fjordbyen blir virkelighet, og det er ikke så rart. Det har også hendt at tanken har slått meg; er dette, på mange måter helt enorme prosjektet, virkelig mulig å få til?

Vi politikere har i godt samarbeid med kommuneledelse og hverandre latt oss inspirere og motivere av internasjonale klimamål, nasjonale føringer og et bilde av en fremtid der fjorden er tatt tilbake til folket. Derfor har vi inngått avtaler, satt av penger til planer som staten har godkjent og gjort strategisk viktige valg for å holde fremdriften oppe.

Nå reiser et av de mest kostbare nasjonale byggeprosjektene seg, nemlig det nye sykehuset på Brakerøya. Rett ved siden av er garasjekjelleren til den store helseparken snart ferdig. Leieavtale med blant annet pasienthotell i regi av Norlandia er allerede på plass. Brakerøya stasjon skal utvikles og Vy har lovet oss flere avganger. Også Brakar er på banen med løfte om en selvkjørende buss. Mye begynner å falle på plass og vi kan glede oss over et stadig mer yrende liv med nye arbeidsplasser for alle, kafeer, apotek og mye mer fra 2025. Det er bare to år til.

Helt siden plansamarbeidet ble inngått med Drammen i 2010 har vi arbeidet, med detaljer og helhet. Området er også prioritert i regionale planer. Sykehuset og Helseparken bygges basert på en felles masterplan for Lier og Drammen, fulgt opp med områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan.

Dersom Statens vegvesen ikke følger opp muligheten til å realisere nasjonale mål og føringer, regner jeg derfor med at Statsforvalteren er sitt ansvar bevisst

Hvor har vi disse tankene om fjordbyen fra? Fjordbyen bygges ut i samsvar med internasjonale, nasjonale, regionale og kommunale føringer om flere boliger og arbeidsplasser nært knutepunkt. Ingen andre steder i regionen, eller hele landet, med unntak av Bodø, transformeres et tilsvarende stort område med bærekraftige løsninger og framtidsrettede grønne transportløsninger. Uten å ta av dyrka mark.

Fjordbyen er viktig for at regionen skal nå målet om nullvekst i biltrafikken og helt sentralt for å kunne få en byvekstavtale. Jeg våger å påstå at vi sjeldent har hatt et prosjekt som er mer i tråd med både hva internasjonale avtaler og staten vil at vi som kommunal planmyndighet skal legge til rette for. Vi har satt strenge parkeringskrav og holder tak på biltrafikken, etter samarbeid med flere aktører, herunder engasjerte grunneiere og utbyggere.

Den daværende regjeringen
ved SVs Bård Vegar Solhjell som miljøvernminister godkjente i 2013 Liers kommuneplan der Lierstranda settes av til en fremtidig fjordby, fordi:

«Miljøverndepartementet finner at arealene ved Lierstranda med sin nærhet til Drammen by og kollektivknutepunkt er svært godt egnet til byutvikling.»

Valg av tomt for nye Drammen sykehus er også tatt på bakgrunn av at Brakerøya og Lierstranda er et viktig byutviklingsområde. Og i dette bildet velger Statens vegvesen nå å varsle om innsigelse til videre arbeid med fjordbyutviklingen. Det vil si at de er villige til å «legge ned veto».

Jeg forventer at statlige og regionale myndigheter følger opp det samarbeidet vi ble bedt om å ha da vår kommuneplan ble godkjent i 2013. Et samarbeid forutsetter vilje fra begge parter, og innebærer å finne de gode – og nye - løsningene sammen. I vårt tilfelle er det snakk om å utvikle fjordbyen for at flere skal kunne bo i nærheten av der de jobber, men også nærmere et kollektivknutepunkt for å komme seg videre til arbeid andre steder. Gjøre det enkelt å velge buss, tog og sykkel før personbilen.

Dersom Statens vegvesen ikke følger opp muligheten til å realisere nasjonale mål og føringer, regner jeg derfor med at Statsforvalteren i Oslo og Viken, på vegne av regjeringen ved samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), er sitt ansvar bevisst. Statsforvalteren har muligheten til å gripe inn for at utviklingen av Lierstranda kan fortsette. Vi ser at drømmen kan bli virkelighet bare vi jobber sammen, tør å tenke nytt og setter realistiske, men strenge krav til hverandre.


Av
Gunn Cecilie Ringdal (H)
Ordfører i Lier

Powered by Labrador CMS