Ordfører Gunn Cecilie Ringdal i samtale med Jan Willy Føreland, kunnskapsbase og krumtapp i Lier kommunes håndtering av Fjordbyprosjektet, om planer, fremdrift, fallgruber og snubletråder for Fjordbyprosjektet.

Vegvesenet slår på Fjordby-bremsene

Statens vegvesen mener dagens E134 via Amtmannsvingen ikke tåler trafikken til en ny fjordby og vil trå på bremsene i påvente av ny E134 til Viker i Lierbakkene.

Publisert Sist oppdatert

LIER: Lier kommune, grunneiere og utbyggere har heiet på Fjordbyen lenge. I fjor ble forslag til overordnede planer levert Lier kommune og smilene bredte seg i vide kretser. Med eget kontor og egen Fjordbylos ble det gjennomført en særdeles ekspeditt kommunal saksbehandling.

Drammen ønsker også Fjordbyen i hovedsak alt vel og legger opp til tilsvarende smidig behandling så lenge det ikke legger kjelker i veien for egne prosjekter og byutvikling.

Klappet igjennom

Den første av en rekke etapper for Fjordbyplanenes ferd gjennom den offentlige utrednings- og -beslutningsprosess, ble gjennomført i Lier formannskap 16. mars. Der ble prosjektet klappet igjennom med noen få og små symbolske merknader for markering av politiske ytterpunkter.

Nå er forslaget til planer sendt ut på offentlig høring, der berørte offentlige og private parter inviteres til å komme med innspill.

Lier kommunes mål var og er å sluttbehandle den delen av planprosessen i løpet av dette året, det vil si i inneværende kommunestyreperiode.

Jan Willy Føreland orienterer om planene for formannskapet i mars der forslag til planer ble vedtatt nesten med akklasmasjon.

Nullvekstmål = NEI til trafikk

Men begeistringen over prosjektet, fremdriften og hva det medfører av konsekvenser er ikke like stor i alle kretser. Statens Vegvesen har tidligere signalisert at de ikke ønsker økt trafikk inn og ut av Fjordbyen i øst til E134, en velkjent og beryktet køstrekning i rushtidene.

Fristen for innsigelser er ikke ute, men det vil være svært overraskende hvis den IKKE kommer.

Det ligger mange føringer for Statens Vegvesens vurdering og holdninger til utvikling av landets veier og trafikk. Den gjeldende grunntanke nå, gitt gjennom politisk styring, er målet om nullvekst. Utslipp, støy og andre negative faktorer skal bremses og aller helst reverseres. Det tenkes oppnådd gjennom blant annet å begrense biltrafikken, og ikke uten videre åpne for prosjekter som utløser mer biltrafikk. Eller kan komme til å gjøre det.

Her ved Gilhus og Amtmannsvaingen vil adkomst øst for Fjordbyen komme ut på dagens E134. Statens Vegvesen vil si nei fordi det medfører med mer trafikk og strider med nullvekstmålene de er satt til håndheve.

Ny E134 javel, men når….

Fjordbyens byvisjoner med tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser har utløst alarmen i Staten Vegvesen med bakgrunn i nullvekstmålene. I øst vil Fjordbyen måtte kobles til dagens E134 ved Gilhus/Amtmannsvingen, rett sør for jernbanelinjen. En vei som i dag er i grenseland for hva den tåler av belastning.

Det skal imidlertid bygges ny E134 i tunnel mellom Dagslet/Asker og E18 Viker/Lier som vil reduseres trafikken via Gilhus/Amtmannsvingen. Men når den bygges og når den står ferdig er foreløpig ganske usikkert.

Fjordbyprosjektet legger opp til en gradvis utvikling og argumenterer for at når utbyggingen kommer i gang for alvor vil ny E134 stå klar og redusere trafikken på dagens E134 betraktelig. Men Statens Vegvesen vil vente å se om og hvordan den veiløsningen vil påvirke trafikken i praksis, før de gir grønt lys for utbygging av Fjordbyen. Selv om det trolig blir landets grønneste by.

De stiller spørsmålstegn ved hvor stor andel at fjordbyboerne som vil bli sykehusansatte og andre som vil gå, sykle eller bruke lokal kollektivtransport i betydelig grad internt i Fjordbyen.

Her i Gilhusbukta vil byggingen av Fjordbyen starte. Når det blir er foreløpig uavklart.

Opp på politisk nivå

Mange har sett denne problemstillingen komme og har diskutert flere veier framover for å holde trykket og framdriften oppe for prosjektet. Statens Vegvesen er underlagt politisk styring, og kan instruere etaten om å trekke innsigelsene eller gå for kompromissløsninger. Det skjedde senest da ny E134-trasé Dagslet-Lier ble omdirigert fra ytre del av Lier til Viker i Lierbakkene.

Denne drakampen om veiløsninger og fremdrift er allerede i gang og vil pågå lenge. På mange plan, både offentlig og i kulissene. Veibyråkratene vil uansett kunne henvise til at de har fulgt opp nullvekstintensjonen – og nøkkelpolitikere vil kunne fremstå som pragmatiske problemløsere.

De overordnede planene for Fjordbyen består av to planer:

  • KDP – Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt. Her skal Fjordbyen sees i en større sammenheng og hvordan prosjektet påvirker alle former for trafikk. Både i sørlige deler av Lier og østlige deler av Drammen, dvs. Brakerøya med nytt sykehus, helsepark og tilstøtende områder. Utbyggingsivrige kommuner, grunneiere og andre skal ikke kunne bygge helt som de vil og skyve trafikkale problemer og løsninger på nabolaget.
  • OMR – Områdeplan, overordnede reguleringsplan for utvikling internt på Fjordbyområdet, så som plassering av boliger, næringsvirksomheter, offentlig servicetilbud og interne trafikkløsninger. Det omfatter også prinspiller for infrastruktur som vei, vann og avløp. Og for hvordan disse skal finansieres med bl.a. bidrag fra grunneiere/utbyggere.
Powered by Labrador CMS