Juseksperter om skolestenging:
- Ulovlig og i strid med barne-konvensjonen

Jurister hardt ut mot lovlighetsgrunnlaget Drammen kommune benyttet for å stenge ned skoler og SFO i to uker.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Drammen kommunes hastevedtak om å stenge ned alle kommunens skoler og skolefritidsordninger fra 16. desember til over nyttår vekker sterke reaksjoner fra jus-eksperter.

Beslutningen ble av politikerne i formannskapet, basert på en anbefaling og grunnlagsmateriale utbarbeidet av rådmann og kommuneledelse, og innebærer at skolene på en dags varsel ble stengt med såkalt hjemmeundervisning fra 16. - 21. desember, og at skolefritidsordningene er stengt i sin helhet til 3. januar.

Hovedargumentet for nedstengingen, som går mye lenger enn hva nasjonale myndigheter har anbefalt, er frykt for smittespredning, hvilket FHI mener ikke er en forholdsmessig begrunnelse for å stenge skoler.

- Kjernen for enhver utøvelse av politisk myndighet samt grunnvilkåret etter smittevernloven, er at nytten må veien opp mot belastningen slik at tiltakene ikke medfører mer skade enn nytte, uttaler advokat Helge Morset til DRM24.

Den eneste forholdsmessighetsvurderingen kommunen foretar i sitt grunnlag for saken er imidlertid kun en rent smittevernfaglig avveining av de antatte konsekvensene av å holde skolen oppe som normalt, opp mot de antatte smittevernmessige konsekvensene av å stenge.

Andre sosiale og økonomiske konsekvenser for barn, foreldre, arbeidsgivere, ansatte og selskaper er ikke belyst.

- Bryter forvaltningsloven

Morset leder Fagutvalget for Corona-relaterte rettsspørsmål under IJC Norge - en nasjonal avdeling av International Commission of Jurists (ICJ). Han mener kommunen åpenbart bryter flere vilkår under forvaltningsloven.

- Det innebærer blant annet at konsekvensene av et vedtak skal være så godt belyst som mulig før vedtak fattes, og at alle berørte parter skal få uttale seg, sier Morset.

- Det gjøres ikke her. De utsatte gruppene som rammes kommer ikke til orde og man foretar ikke de helhetlige vurderingene man skal, legger han til.

I saksgrunnlaget fra kommunen er det ingen berørte parter, instanser eller organer som har fått uttale seg.

- Tvilsom dokumentasjon

Morset peker også på det han mener er tvilsom dokumentasjon av effekten av tiltakene, hvilket også blant annet FHI tidligere har advart mot - at hjemmeskole kan virke mot sin hensikt når det gjelder smittespredning.

- Vi vet ikke om disse tiltakene har noen effekt. Barn møtes på fritiden selv om de ikke møtes på skolen, sier Morset.

Morset er ikke den eneste juseksperten som betviler lovligheten av myndighetenes inngripende corona-tiltak. Jussprofessorene Hans Fredrik Marthinussen og Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet i Bergen mener offentligheten rundt regjeringens forholdsmessighetsvurderinger er så svak at det i praksis ikke er mulig å kontrollere om smitteverntiltakene faktisk er lovlige, skriver Advokatbladet.

De to fikk forrige uke bystyret i Bergen til å snu etter at de forsøkte å innføre strengere lokale tiltak enn hva nasjonale myndigheter hadde gjort. De to mener lokale og sentrale myndigheter nå nærmest bedriver en omgåelse av høringsreglene i forvaltningsloven.

– Jeg har helt fra begynnelsen av pandemien kritisert selve prosessen fordi den organiseres på en slik måte at regjeringen hele tiden får tidsnød med å sette inn nye tiltak. Dette begrunnes jo med variasjoner i smitten, plutselig forhøyet smittespredning og stadige mutasjoner, men etter mitt syn burde prosessen vært organisert slik at de kunne vært mer i forkant, og dermed også vil ha mulighet til å følge de vanlige høringsreglene, sier Graver til Advokatbladet.

- Demokratiet svekkes

Hans Fredrik Marthinussen er bekymret for at den demokratiske forankringen svekkes når prosessen organiseres på denne måten.

– Nå som vi nærmer oss to år med pandemi, burde regjeringen vært flinkere til å utarbeide handlingsplaner for ulike scenario på forhånd. Da vil man også være bedre rustet for å oppfylle høringskravet etter forvaltningsloven, og dermed sikre den demokratiske legitimiteten, sier Martinussen til Advokatbladet.

Graver er skeptisk til mangelen på kontrollmekanismer overfor myndighetene og dermed fraværet av parlamentarisk kontroll.

– La oss si at regjeringen bryter både smittevernloven og forvaltningsloven, og eventuelt også griper inn i våre grunnlovfestede rettigheter. I en slik situasjon har vi egentlig ingen effektive mekanismer som gjør at vi får håndhevet disse reglene overfor myndighetene. I mange tilfeller har vi ingen virksom parlamentarisk kontroll med hva de driver med, sier Graver.

- Ivaretar ikke hensynet til barna

Helge Morset mener også at de lokale myndighetene ikke har ivaretatt det grunnleggende hensynet til barnas beste med beslutningen om skolestengingen, men isteden latt hensynet til andre grupper være avgjørende.

- Norge har ratifisert FNs barnekonvensjonen og gjennom grunnloven forpliktet seg til et grunnleggende hensyn om at barnas beste skal være det førende hensynet i beslutninger som angår barn, forklarer han.

- Her er argumentet at det er bra for barna å ikke smitte besteforeldre, men barna blir jo ikke syke av corona-viruset. Det beste for barna ville derfor være at de går på skolen mens besteforeldrene holder seg hjemme, sier Morset, som mener at vedtaket derfor også er i strid med grunnloven.

- Det er forkastelig at man kaster barna under bussen for andre år på rad, sier Morset.

Han mener begrunnelsen for vedtaket er så dårlig at vedtaket per definisjon ikke er gyldig.

- Man har ikke vurdert lovens vilkår og opererer i strid med grunnloven, konkluderer advokaten.

Kommunen: - Godt behandlet

DRM24 har forelagt anklagene fra Morset overfor kommuneledelsen. Kommunalsjef for skole og barnehage i Drammen Thomas Larsen Sola er en del av rådmannens stab, og har vært sentral i utarbeidelsen av saksgrunnlaget, og har redegjort for saken overfor formannskapet. Han avviser at kommunen bryter loven.

- Vår vurdering er at vedtaket er godt behandlet og i tråd med forvaltning og smittevernlovens regler, sier Sola.

Han uttaler videre at kommunen «ved forberedelsen av denne saken har det blitt gjort grundige vurderinger av nødvendighet og forholdsmessighet».

- Saken er utredet og vurdert i samråd med både det medisinske og det juridiske fagmiljøet. Disse vurderingene er i all hovedsak gjengitt i saksfremlegget og vedleggene. Under hele prosessen er vi opptatt av å skjerme barn og unge så godt vi kan i denne pandemien. Det er nå vurdert at smitterisikoen i skoler er så høyt i Drammen at de nasjonale tiltakene ikke var tilstrekkelige og da er det vår plikt å foreta de nødvendige grep.

- Jeg legger merke til at Lier, Oslo og flere andre kommuner med mye smitte har gjort den samme vurderingen, legger han til.

- Vet at fysisk skole er det beste for barna

TAUS: Drammensordfører Monica Myrvold Berg.
TAUS: Drammensordfører Monica Myrvold Berg.

Sola har overfor DRM24 ikke besvart spørsmål om hvem man hensyntar når man gjennom skolestengingen ønsker å begrense smitte.

Han uttaler isteden følgende:

- Vi som jobber med barn og unge har alltid et ønske at de skal kunne komme fysisk til sin barnehage og skole. Vi vet det er det beste for dem. Derfor har ansatte hele høst gjort en formidabel innsats for å få dette til. Det er en tung beslutning å ta at elevene ikke kan komme fysisk på skolen. Vi skulle selvsagt ønske at situasjonen var annerledes, sier Morset.

DRM24 har forsøkt å få en kommentar fra ordfører Monica Myrvold Berg som ledet formannskapsmøtet som vedtok skolestengingen, men uten å få svar. Vi har stilt følgende spørsmål:

- Burde formannskapet og deg som øverste politiske leder sørget for en grundigere gjennomgang av saksgrunnlaget for å være sikre på at tiltakene ikke slår uforholdsmessig ut, samt sikre at alle lovens vilkår er ivaretatt og dermed en forsvarlig politisk behandling?

Powered by Labrador CMS