MENINGER: Herman Ekle Lund
Ordførerkandidat og gruppeleder, Drammen Venstre

Hvorfor vil vi ikke høre på innbyggerne i kommunen vår?

MENINGER: Nok en gang opplever vi en medvirkningsskandale i Drammen. Kommunestyrets vedtak om å legge ned Gulskogen og Fredholt fra mai er kjent ugyldig og opphevet av Statsforvalteren. Årsaken er at vi «glemte» å involvere de lovpålagte rådene våre i medvirkning før vedtaket ble fattet.

Det vil si: Vi i Venstre og SP ropte høylytt om denne manglende medvirkningen da saken ble behandlet – og sammen med seks andre partier krevde vi en lovlighetskontroll, fordi en sentral og konkret medvirkningsprosess jo var hoppet bukk over.

Når det nå viser seg at vi hadde rett, så er det en seier for medvirkningen som vi i Venstre er så opptatt av – men en ganske trist seier. Når Statsforvalter må inn for å stanse prosessen, og sårbare brukere og pårørende sendes gjennom en emosjonell berg-og-dalbane av en prosess, så har det gått alt for lang.

Det er ikke sånn det skal være. Og vi må hindre at dette skjer igjen.

Vår påstand er at denne hendelsen dessverre er normalen mer enn unntaket i Drammen – og at problemet stikker dypt og kulturelt. Diagnosen vår heter medvirkning. Manglende kultur for medvirking.

Hvorfor er vi da så dårlige på dette med medvirkning i Drammen? Og hvem er det i så fall som har skylda?

Vi politikere har naturligvis øverste ansvar. Likevel er det nær ubegripelig at rådmannen, som er den som forbereder sakene i vår politiske styringsmodell, anbefaler slike prosesser hvor man gang etter gang «glemmer» denne innbyggermedvirkningen. Noen eksempler fra de siste to årene:

 • Den famøse barnehagenedleggelsessaken i 2021/2022, som til slutt krevde over ett års utsettelse for å få til et tilfredsstillende opplegg for medvirkning.
 • Endring i tilbudet til barn med alvorlig funksjonsnedsettelse - hvor det ble jobbet ledernivå i halvannet år uten å involvere foreldre, barn eller ansatte. Hovedutvalget reagerte dermed kraftig da saken kom, attpåtil kun som en orientering, og sendte den tilbake for ny medvirkningsprosess
 • Endring i vedtekter for SFO/AKS, som politikerne også måtte sende tilbake og be om ny medvirkningsprosess
 • Den ferske handlingsplan for utvikling og bruk av skole- og barnehagebygg, som nylig måtte utsettes fordi rådmannen hadde «glemt» å utrede gjenåpning/ikke gjenåpning av Berger skole, som var ett av de viktigste konkrete forslagene i planen.
 • Temaplanene for kvalitet i tjenestene som ble vedtatt i juni, hvor man (riktignok med velsignelse fra det politiske flertallet) hoppet over innbyggermedvirkning og i stedet sminket den lovpålagte høringsprosessen, etter at forslaget var ferdigstilt, som «medvirkning».

Hvorfor fortsetter rådmannen å foreslå disse mangelfulle prosessene og sakene?

Er ikke medvirkning i kjernen av opplæringen og kompetansehevingen til lederne i kommunen vår?

Det må det jo være dersom vi skal klare å etterleve lover og regler – når lovverket er så tydelig på kravene til at og hvordan medvirkning på individ- og systemnivå skal skje.

Eksempelvis (dette gjelder helse/omsorg spesifikt, men det gis tilsvarende føringer gjennom andre lover og forskrifter):

§ 3-10 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester «Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner»:

 • Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste.
 • Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av loven her, etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter.
 • Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner som arbeider med de samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten.

Og «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten», § 7. e:

 • (Ledelsen skal) sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.

Denne ukulturen er heller ikke isolert til slike tjenester, men gir seg utslag også i helt andre deler av kommunen:

 • Eksempelvis prosessen med å lage nye kjøreregler for ytringskultur i organisasjonen – hvor vi politisk måtte detaljstyre rådmannen for at alle ansatte skulle få vite om og forstå sine egne rettigheter for ytringsfrihet på en ordentlig måte.
 • Ulike møter med næringslivet som forteller at de ikke tas med på råd før kjøremønsteret endres i gatene de har forretninger, rammebetingelsene endres vesentlig på uteområder de har tegnet leiekontrakter for, mv.

Det er klart – det bidrar sikkert ikke når vi politikere går i bresjen for å ødelegge for innbyggermedvirkning.

Som i det dagsaktuelle sykehjemseksemplet, hvor AP, H og MDG altså tvang gjennom en prosess hvor medvirkning eksplisitt ikke var utført. Som i prosessen med handlingsplanen for utvikling og bruk av skole- og barnehagebygg nevnt over, og utredningen som altså ikke var ferdig; hvor Høyre likevel prøvde å tvinge planen ut på høring – noe resten av partiene heldigvis fikk stanset. En prosess som fikk et trist neste kapittel i kommunestyremøtet på tirsdag 20.09, hvor en sentral politiker fra talerstolen latterliggjorde en gruppe innbyggere, som hadde gjennomført en undersøkelse i lokalmiljøet om gjenåpning av nærskolen. Denne politikeren diskrediterte prosessen deres, i et av de mest respektløse innleggene vi har hørt i politiske møter – og sluttpunktet ble at det politiske flertallet kuttet ned på utredningen om gjenåpningen av skolen. Begrunnelsen var for å «spare tid og ressurser». Høringen ble dermed fremskyndet og lovpålagt medvirkning ofret.

Men; det er rådmannen som har hovedansvaret for å legge fram og anbefale sakene vi tar opp til diskusjon. Det er her det skorter – mener vi.

Går dette systemiske medvirkningsproblemet på manglende kompetanse eller bevissthet, eller går det på unnlatelse? Vi vet ikke.

Ja, det er lyspunkter her og der – som i den nye temaplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, hvor det endelig er vedtatt at innbyggerne skal høres før politikerne i alle ledd av planprosessen.

Men det skjedde etter tre år med høylytt terping og kritikk.

Vi i Drammen Venstre kommer ikke til å slutte å rope høyt og mase om medvirkning før det kommer på plass i alle deler av kommunen – samme hvor plagsomme vi måtte være for omgivelsene.

En av våre aller viktigste saker, dersom vi skal inngå i et flertallssamarbeid etter neste valg, er at det gjennomføres grundig reform for at hele Drammen kommune lærer seg medvirkning. Det må sikres at alle ledere har høy kompetanse på medvirkning, og at medvirkningsprosesser alltid blir gjennomført.

Vil du at du og dine medinnbyggere skal bli hørt på en rettferdig måte i Drammen kommune, så bør du vurdere å stemme Venstre neste høst.

I mellomtiden skal vi ta medvirkningssaken så godt vi kan.

Av
Herman Ekle Lund
Ordførerkandidat og gruppeleder, Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS