MENINGER: Anders Wengen (V), Herman Ekle Lund (V), Gro Nyhus, (Sp), Camilla Fjeld Gustavsen (Sp)

VEDTATT NEDLAGT: Sykehjemmet som er en spesialenhet for demensomsorg på Konnerud.

Partiene som ikke har tid til å lytte

Drammen kommune har et behov for inntil 278 nye omsorgsplasser - før man vedtok å legge ned de 33 sykehjemsplassene på Fredholt og Gulskogen, påpeker Venstre og Senterpartiet i et leserinnlegg.

MENINGER: I kommunestyremøtet 19. mai sikret AP, Høyre og MDG flertall for nedleggelse av Fredholt og Gulskogen sykehjem. Vi i Senterpartiet og Venstre (sammen med SV, FrP, Rødt, KRF og NTB) var sterkt imot, men utgjorde dessverre et mindretall.

Nedleggelsen dukket først opp som et akutt tiltak for å spare 30 millioner kroner i en presset kommuneøkonomi. Etter hvert ble det kalt «omlegging av tjenester», ikke sparetiltak. Eller kanskje litt av begge deler. Og tiden var en kritisk faktor. Det var viktig å gjøre det raskt. Så raskt at beslutningsgrunnlaget var mildt sagt mangelfullt. Og det er flere punkter vi setter store spørsmålstegn ved.

Nedleggelsen er et sentralt tiltak innenfor «Helhetlig strategi for bygg til helse- og omsorgsmål» – en strategi som ikke vedtas av hovedutvalg for helse, sosial og omsorg før 09.06.22.

Denne strategien setter et mål om at det skal bygges inntil 150 heldøgns omsorgsplasser i planperioden. Dette tallet er FØR 33 plasser ble nedlagt, og inkluderer IKKE de 128 plassene på nye Krokstad sykehjem. Alt i alt har vi dermed behov for inntil 311 plasser – før sykehjemmet faktisk er finansiert og bygd.

Deretter vil behovet være inntil 183 plasser, uten at det foreligger noen klar plan for hvordan disse skal opprettes eller finansieres.

Det er ikke ansvarlig politikk å fatte vedtak på så tynt grunnlag

Vi skjønner at flertallet hadde dårlig tid med å gjøre sitt vedtak før strategien ble vedtatt; da dette ville satt beslutningen i et enda mer uforståelig lys. Hvorfor vi derimot bruker store ressurser på å lage strategier som flertallet egentlig ikke vil følge, da de tar store beslutninger før strategien er vedtatt, er vanskeligere å skjønne. Da trenger man vel ikke en strategi.

Tilbake til nedleggelsen. Innsparingene som er estimert, var usikre i den opprinnelige saken. Med de nye punktene som kom fra AP, MDG og H, er det enda mer usikkert. Oss bekjent er ikke investeringskostnadene i å bygge om Gulskogen tatt med i beregningene i det hele tatt, i tillegg til at hjemmetjenester skal tilføres 3 millioner. Vi tror ikke at å flytte pasienter eller ansatte fra et tjenestested til et annet gir innsparinger i den størrelsen. Stordriftsfordelen vil gi noen innsparinger, men det finnes ikke et godt grunnlag for hvor mye.

Alle disse usikkerhetene, mangelen på medvirkning fra involverte parter og den store menneskelige kostnaden i denne saken, gjør at vi stemte nei i denne saken. Det er ikke ansvarlig politikk å fatte vedtak på så tynt grunnlag. Vi kunne hatt et bedre grunnlag – men det var det ikke tid til å få utredet. Det hastet jo så veldig.


Vi setter spørsmålstegn ved ivaretakelsen av pasientene. Dette er noen av våre mest sårbare mennesker, og de skal flyttes. Pasienter som fagmiljøer mener er ekstra avhengig av ro og forutsigbarhet. Dette blir ordnet på en god måte, var svaret. Uten at vi helt vet hvordan. Pårørende, ansatte og fagfolk advarte og sier det er uforsvarlig. Kanskje, kanskje ikke? Men det var det ikke tid til å finne ut av, så vi vet ikke. Det hastet jo så veldig.

Vi setter spørsmålstegn ved ivaretakelsen av de ansatte. Gode fagmiljøer blir spredd. Dette blir håndtert på en god måte, var svaret når vi spurte, uten at vi fikk vite hvordan. Samtidig som de ansatte protesterte. Så det går nok bra? Eller kanskje ikke? Vi vet ikke. Det hastet jo så veldig.

Vi setter spørsmålstegn ved den demokratiske prosessen. Det hastet så veldig at hverken eldreråd eller arbeidstakerorganisasjoner ble involvert på en god nok måte. Det hastet så veldig at de færreste partiene hadde tid til gode interne prosesser. Det eneste vi faktisk fikk vurdert var at saksgrunnlaget var så mangelfullt at vi ikke kunne ta en beslutning. Den demokratiske prosessen og anledning til medvirkning er så mangelfull at mindretallet får saken og vedtaket oversendt til Statsforvalteren for en lovlighetsvurdering. Kanskje det hastet så veldig at det ikke er lovlig?

Vi er enige i at det trengs en omlegging av eldreomsorgen i Drammen. Og vi er med på en diskusjon på hvordan vi kan gjøre eldreomsorgen både mer effektiv og bedre. Men da må det være i et tempo og med et saksgrunnlag som gjør at vi VET at vi tar de riktige beslutningene i riktig rekkefølge. Ikke i et tempo og med en prosess om gjør at det fattes vedtak hvor vi strengt tatt ikke kjenner verken effekter eller konsekvenser, og hvor vi ikke en gang vil vente på strategiene vi selv har bedt om før vi tar de viktigste beslutningene.

Av

Anders Wengen (Venstre, medlem i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg)

Camilla Fjeld Gustavsen (Senterpartiet, medlem i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg)

Herman Ekle Lund (Venstre, gruppeleder)

Gro Nyhus (Senterpartiet, gruppeleder

Powered by Labrador CMS