MENINGER: Medlemmer av nærutvalget for Skoger Vest og Konnerud

Bevar Fredholt som en spesialistenhet innen demensomsorg!

MENINGER: Fredholt sykehjem er i dag en spesialistenhet for mennesker som er rammet av demens. Her gir ansatte med den rette kompetansen en faglig forsvarlig omsorg i skjermede omgivelser. Skal den samme omsorgen gis ved et somatisk sykehjem så kan ikke det skje uten tilførsel av store ressurser.

Å flytte mennesker med demenssykdommer er heller ikke mulig uten at deres helsesituasjon påvirkes negativt. Dette er mennesker som er helt avhengig av trygge, kjente omgivelser for å leve best mulig med sin sykdom. Mange har også underliggende sykdommer, og skadevirkningene av en flytting kan være uopprettelige.

Et somatisk sykehjem er noe annet enn en spesialistenhet innen demensomsorg. Det er en reell fare for at de som flyttes vil få et dårligere tilbud enn det de har i dag. De som er rammet av demens-sykdommer kan være krevende, og vil ved et somatisk sykehjem kunne skape uro hos andre beboere.

Å bo hjemme er for mange av de som er rammet av demenssykdommer ikke mulig. De klarer seg ikke selv hjemme, og belastningen på de pårørende blir for stor. En dreining av omsorgstjenesten fra institusjonsplass til en omsorgsbolig, eller til å bo hjemme, er ikke svaret på deres behov.

En avvikling av Fredholt vil ramme de svakeste av oss! Det å avvikle Fredholt sykehjem vil ramme de som ikke kan ta kampen selv. Det vil ramme mennesker som trenger den beste omsorgen som fellesskapet og velferdsstaten kan gi dem. De trenger den tryggheten og omsorgen som gis ved Fredholt sykehjem, fordi det er det beste vi kan gi!

Demens er en folkesykdom, og kommunen må være rigget for fremtiden! Alle kan bli rammet, også yngre, og mange blir svært pleietrengende. Virkeligheten er at mange ikke klarer seg selv, og hverken kan bo hjemme eller i omsorgsbolig. Samtidig er eldrebølgen en realitet og kommunen ønsker å vokse. Det gir press på eksisterende tilbud, og antall pleietrengende vil bli flere enn før. Fortsatt drift av Fredholt handler om å sikre at vi har de institusjonsplassene vi trenger, og at Drammen er godt rustet for fremtiden!


Den økonomiske effekten av en avvikling er høyst usikker.

Lønn utgjør 21,7 av de 24,6 millionene som er tenkt spart når det gjelder Fredholt. Men, det spares altså kun om de ansatte går over i åpne stillinger. Avvikling av de to sykehjemmene vil også utløse et behov for kostbare tiltak som nye plasser ved andre enheter og kraftig styrking av hjemmetjenesten.

Verdifull kompetanse kan gå tapt. De berørte ansatte velger kanskje ikke nye stillinger i kommunen. Usikkert er det også hvor godt det vil lykkes å bygge sterke fagmiljøer ved nye enheter. Det er kamp om personale innen helse, sosial og omsorg, og om noen velger å slutte og må erstattes med innleid personale så blir det dyrt!

En avvikling av sykehjemmet vil føre med seg betydelig usikkerhet.

For dagens brukere: usikkerhet i forhold til en flytting som vil påvirke deres helse

For de pårørende: usikkerhet når det gjelder opplevelsen av trygghet for sine

For de ansatte: usikkerhet vedrørende egen arbeidsplass og et sterkt fagmiljø som splittes opp

I all denne usikkerheten er det en ting vi vet med sikkerhet, at i Fredholt sykehjem har Drammen et spesielt godt tilbud for personer som rammes av demens eller kognitiv svikt. Her finnes det sterke fagmiljøet, tilpassede lokaler og de trygge omgivelsene som de som rammes av demenssykdommer har behov for. Fredholt sykehjem svarer på behovet!

Vi ber nå de folkevalgte i Drammen om å nære omsorg for de svakeste av oss, og velge fortsatt drift av Fredholt sykehjem!


Av
Medlemmer av nærutvalget for Skoger Vest og Konnerud (kommunedel 5):


Geirr Kilhle (leder av nærutvalget)
Liza M. Christensen
Ingrid Sand Ekeberg
Peter Holst
Mette Hustad
Trine B. Johansen
André Markussen
Nina M. Paulsen-Sveen

Powered by Labrador CMS