- Krigserklæring mot elbil og klimaet

─ Statens vegvesens forslag om å avvikle miljørabatten for elbiler er en krigserklæring mot både klimaet og den viktige elbilsatsingen, mener elbilforeningen.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: ─ Det er helt uforståelig at Statens vegvesen mener at miljørabatt i bomringen ikke påvirker viljen til å velge elbil, mener Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

Statens vegvesens utredning om bruksfordeler for elbiler er basert på et oppdrag fra regjeringen. Berge er oppgitt over at rapporten så å si ikke gjør vurderinger av den reelle klimaeffekten på sine foreslåtte råd.

─ Statens vegvesen foreslår i realiteten at bensin- og dieselbiler skal styrke sin konkurransekraft i byområder. Det er elendig miljøpolitikk, sier hun.

Elbilforeningen reagerer på at Statens vegvesen leverer «en såpass svak analyse i sin utredning».

─ Det er en utredning uten egne beregninger for hva ulike nivåer miljørabatt i bomtakstene vil kunne bety, kommenterer Berge.

Nullvekstmål må ikke ødelegge for nullutslippsmålet

Elbilforeningen forventer at regjeringen forkaster rådet fra Statens vegvesen.

─ I sin iver etter at elbiler ikke skal konkurrerer ut kollektivtransporten foreslår de å avvikle et av de viktigste virkemidlene i norske elbilpolitikk, sier Berge.

─ Vi er for at flest mulig skal kjøre kollektivt i by, men ikke svekk elbilers konkurransekraft mot forurensende fossilbiler. Regelen om at elbiler skal betale maksimalt 50 prosent i bom handler om prisdifferanse mot fossilbiler, ikke kollektivtransport. Det betyr også man kan øke elbiltaksten uten å skrote 50-prosentregelen, sier Berge.

Når det blir det moms på elbiler, må ikke miljørabatten fjernes samtidig

Elbilforeningen minner om at Stortinget akkurat har vedtatt å starte innfasing av moms for elbiler fra 2023.

Elbilforeningen advarer sterkt mot også å fjerne den viktige 50-prosentregelen fordi man tror elbilsalget går av seg selv. Derfor er rådet til regjeringen å se kjøps- og bruksfordeler i sammenheng slik at elbilens konkurransekraft styrkes.

─ Stortinget har vedtatt et mål om at vi bare skal selge nullutslippsbiler som nybiler i 2025. Når myndighetene fjerner flere fordeler samtidig kan vi risikere at vi ikke når målet, sier Berge.

Vegvesenet: - Styrker kollektivtrafikken

Statens vegvesen mener at takstene for elbilene i bomringene bør øke til 70 prosent av full takst. Fra 2025 bør elbiler og bensin/dieselbiler belastes likt. Dette gjelder for personbiler i bomringene i de store byene, uttalte Vegvesenet tidligere torsdag.

- En innstramming av bruksfordelene for elbil i bomringen vil bidra til redusert bilbruk inn mot de største byene, og gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Dette kommer fram i et brev fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet 16. juni. Vegvesenet har vurdert hvordan kollektivtrafikken kan vinne tilbake passasjerer. Elbilfordelene er en av årsakene til at det er fortsatt er færre som reiser kollektivt sammenlignet med årene før pandemien.

- En elbil er også en bil som tar plass i trafikken. Vi har som mål å redusere biltrafikk i og inn mot de største byene. Med en halv million elbiler på veiene nærmer vi oss et punkt hvor det må vurderes en gradvis avvikling av takstfordelene i bomringene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Målet for byvekstavtalene i Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren er at vekst i persontransport skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Flere byer og byområder skal inn i disse ordningene der målet er fremme miljøvennlig transport. Økt pris i bomringene for elbiler vil føre til en viss overgang til kollektivtrafikken, mener Vegvesenet.

Det er to sett av fordeler. Det ene fritak for avgifter ved kjøp. Det andre er lokale bruksfordeler som kjøring i kollektivfelt, redusert pris i bomringen og lavere pris på offentlig parkeringsplasser, opplyser Vegvesenet.

Kollektivfelt:

Elbiler i kollektivfeltene gir fremkommelighetsproblemer for bussene, men det varierer fra sted til sted. Erfaringer har vært gode ved å innføre krav om at elbilen må ha passasjer(er) for å kjøre i kollektivfeltet. På sikt bør retten for elbiler til å kjøre i kollektivfeltet tas bort.

Parkering:

Det er kommunene som avgjør om elbiler skal ha billigere parkering på offentlig p-plasser. Vegvesenet mener at dette fortsatt bør håndteres lokalt.

Elbilens attraktivitet:

Pandemien har ført til økt bilbruk og redusert kollektivtransport i de største byområdene, og dette er en effekt som foreløpig kan se ut til å vedvare. Det er viktig for å nå nullvekstmålet å sikre levedyktige byer. Biltrafikken skal ikke øke, og transportbehovet tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Å ta bort de lokale elbilfordelene vil gi noe økt andel turer med kollektivtransport, gange og sykkel.

Fordelene for elbiler har vært et incentiv for å få en overgang fra bensin og diesel til elektrisitet. Dette har hatt ønsket effekt. Beregninger viser at de totale kostnadene for elbilbrukere er noe lavere enn for dem som kjører bensin- og dieselbiler.

Forslagene til nedtrapping av noen av elbilfordelene kan starte uten at det reduserer disse bilenes konkurransekraft vesentlig, mener Statens vegvesen. Folk vil fortsatt velge å kjøpe elbil. Det påpekes likevel at dersom både lokale fordeler og avgiftsfritak faller bort, vil elbilen bli mindre attraktiv.

Powered by Labrador CMS