MENINGER: Jon Faret
Innbygger i Svelvik

Olav Bjella på feil vei - Svelvikveien

MENINGER: Organisasjonssjefen i Viken Skog med sterke næringsinteresser, gjør tømmertransport langs en underdimensjonert Svelvikvei til en lek med tall. Det er i realiteten en lek med liv, ved at trafikksikkerheten settes i fare.

Men ok, la oss leke litt med tall, og hente litt mer utav den rapporten Bjella henviser til. Det er riktig at mitt anslag er for høyt knyttet til tømmertransport alene, der har Bjella rett. Han oppgir at gjennomsnittet for 2014-2022 er i underkant av 8.000 tømmerbiler, altså cirka 30 om dagen. Men hans analyse er ganske enkelt en underdrivelse av det virkelige scenario. I 2015 var antall tømmertransporter per døgn(vdt) 79, og et toppår for teminalen er antydet å ha dobbelt så mye virke som i 2015 altså cirka 160 turer per gjennomsnittsdøgn.

Det er betydelig variasjon over året med størst aktivitet i vintermånedene januar-mars. I et toppår anslås dette langt høyere, opp mot 279 vdt, som kan betraktes som et dimensjonerende og høytrafikkert døgn.

Man bør merke seg at den nye terminalen er ikke nødvendigvis kun en erstatning, men representerer en kapasitetsøkning. Dette kan man også lese ut av de ulike kommuners og skogeierforeningers virketall i høringsinnspillene til den nye kommuneplanen. Om tallene summeres er derfor målinger fra den gamle terminalen ikke nødvendigvis særlig relevante.

Og å påstå at trafikkøkningen er neglisjerbar er feil. Rett og slett fordi den ikke er anslått, fordi man ikke vet. Man kjenner de historiske tall fra Lier, men man kjenne ikke de tallene som vil kunne knyttes til Juve. Simpelthen fordi det ikke er analysert på annet enn tømmer. Et terminalområde slik det er foreslått av EIDOS, omfatter betydelig annen virksomhet. Men ingen kjenner virksomheten som er planlagt eller hva den kan medføre. Det eneste vi vet er at ingen planlegger et område som er 5-6 ganger større en dagens tømmerterminal om man ikke skal flytte noe via kaien. Det medfører tung veitransport ingen, meg bekjent har hatt særlig vilje til å belyse.

Flere har plukket opp planer om rensing av masse og utskipning for sementindustrien. Annen virksomhet framgår også av EIDOS sitt innspill 43 til kommuneplanens arealdel. Dette kommer på toppen av annen kjent virksomhet som Gipsfabrikken på Tørkop som allerede i dag oppleves svært belastende. Så kommer annen virksomhet i Svelvik som Jensen, ADAX, MAUR, BMC og annet.

Man må merke seg følgende; dette er døgngjennomsnitt, men trafikken kommer til å foregå om dagen. Og det er de verste dagene, ikke gjennomsnitt, som betyr noe for folk som bor langs veien.

EN kjøretur på Svelvikveien gir svaret, og det foreslås for Herr Bjella å prøve det

Så kanskje er det ikke Jon Faret som er på ville veier likevel. Tallene mine i et sannsynlig scenario er langt nærmere virkeligheten enn tallene til Bjella, som faktisk er på feil vei; Svelvikveien. Og han beskriver med hensikt et lavt scenario, som ikke tar hensyn til kapasitetsøkning av terminalen, svingninger i belastning, sesongvariasjoner, og annen tungtransport betinget virksomhet som en tømmerterminal åpner opp for.


Det ligger forøvrig heller ikke inne hverken tømmerterminal eller tungtransport i den kommuneplanen som nå har vært til høring. Så kanskje løsningen ikke er så perfekt som Bjella har gitt uttrykk for. Han bør lete andre steder enn i Svelvik.

Raljeringen om at jernbane ikke er en mulighet gjelder for hele det norske næringslivet. Om det er for tungvint, for dyrt eller omlasting ikke er mulig, så gjelder det for alle ambisjoner om gods på bane. Mitt poeng er at ingen ved sine fulle fem utelukker i utgangspunktet bane, ved å velge sted før man har analysert alternative transportløsninger. Selv tømmernæringen må ta inn over seg nye tankesett og nye løsninger, og ikke utelukke dette i utgangspunktet. Da svømmer man motstrøms i politiske realiteter.

Og om det er utgangspunktet for en diskusjon så ender vi der vi er i dag. Først finner man hvor man vil være, og så argumenterer man for stedet, ved å underdrive ulemper og overdrive fordeler. All fornuftig planlegging gjør det motsatt, og bringer som et minimum både fordele og ulemper på bordet før man tar et informert valg.

Og det trenger ikke være så komplisert. EN kjøretur på Svelvikveien gir svaret, og det foreslås for Herr Bjella å prøve det.


Av
Jon Faret
Innbygger i Svelvik

Powered by Labrador CMS