MENINGER: Olav Bjella
Organisasjonssjef, Viken Skog

Jon Faret på ville veier om tømmertransport

MENINGER: Jon Farets debattinnlegg om tømmertransport på vei og bane inneholder faktiske feil og bygger på feil premisser.

Først om tømmerbiler. Det har vært mange overdrivelser om hvor mange tømmerbiler det kan være snakk om, men nå tar det helt av når han skriver om 90.000 tømmerbiler årlig på Svelvikveien. Gjennomsnittet fra 2014-2022 er i underkant av 8.000 tømmerbiler, noe som tilsvarer cirka 30 om dagen, eller det dobbelte for sammenligning med såkalt årsdøgntrafikk (ÅDT).

Rambøll Norge har gjort trafikkanalyse for Eidos og grunneieren som står bak ett av forslagene om Juve til arealplanen i Drammen. Tallene er basert på faktisk volum veid inn på tømmerterminalen i Lier i årene etter 2014. Analysen er utarbeidet i 2021. Tallgrunnlaget er altså ferskt og basert på flere års virksomhet.

Rambølls analyse viser at årsdøgntrafikken på Svelvikveien mellom Svelvik og Tørkopp var på 4.300 kjøretøyer i 2021. Åtte prosent var tungtrafikk (344 lastebiler). Dette faktagrunnlaget ligger vedlagt arealinnspillet fra Eidos og er tilgjengelig for alle. En tømmerhavn på Juve vil altså bare marginalt øke trafikkbelastningen.

Jernbanetilknytning hverken er nødvendig, økonomisk, miljømessig eller praktisk gjennomførbart i dette tilfellet.

Faret mener at Juve som tømmerhavn må legges død fordi det ikke går jernbane dit. Skognæringen arbeider målbevisst for å redusere miljøbelastningen, og benytter tog over alt der det er lønnsomt og praktisk gjennomførbart, slik som til Karlstad, Skogn og Halden.


Togskinner går som kjent ikke til så mange steder i skogen. Tømmeret må da først fraktes med lastebil ut av skogen til en jernbaneterminal. Deretter må det bygges opp et lager stort nok til å fylle et tog, før opplasting og transport til havn. Hver omlasting og mellomlagring av tømmer koster nesten like mye som selve tømmertransporten på vei. Dette kan være lønnsomt på svært lange avstander, men er helt uaktuelt for transport av tømmer fra de kommunene som i dag leverer til Lierstranda.

Jernbanetilknytning til havneterminal kan være nyttig i helt spesielle situasjoner, men er svært plasskrevende. Et rasjonelt togsett for tømmer er nærmere 600 meter langt, og vi må ha 3-4 slike for å fylle en båt. Det er i dag også sterke begrensninger i kapasitet for saktegående godstog som dette på Drammensbanen. Konklusjonen på dette er derfor at jernbanetilknytning hverken er nødvendig, økonomisk, miljømessig eller praktisk gjennomførbart i dette tilfellet.


Av
Olav Bjella
Organisasjonssjef
Viken Skog

Powered by Labrador CMS