MENINGER: Arve Vannebo
Drammen Arbeiderparti (ikke på gjenvalg)

Framtidas byutvikling er det vi som skaper

Tiltakene i Veipakke Drammen la grunnlaget for at byen fikk puste, og la til rette for en miljøvennlig byutvikling. Resultat: Drammen satte ny norsk rekord i omdømmebygging.

(Innlegget var først publisert i Drammens Tidende og er gjengitt med tillatelse fra forfatteren).

MENINGER: La oss se det i øynene først som sist velgere og politikere: Når det gjelder byutvikling er det helt opp til oss selv hvilke muligheter Drammen skal ha de neste 10–20 årene. Sånn er det, og sånn har det vært.

I moderne tid har Drammens utvikling som et bysamfunn med vekst og utvikling latt seg realisere fordi Drammen har spilt på lag med storsamfunnet, delvis etter å ha blitt presset til det når det gjelder Drammenselva. Drammens oppsiktsvekkende byutvikling fra slutten av 90-tallet og de neste 10–15 årene har ene og alene kommet fordi det er investert tungt i infrastruktur i byen.

Bompengene fra Kjellstadbommen (noen som husker den?) finansierte Veipakke Drammen, og ga Drammensamfunnet ny E134 i Strømsåstunnelen, Bragernestunnelen, Øvre Sund bru, dobbel motorveibru, sykkelveier, elvebredder mm (se Temarapport).

Tiltakene i Veipakke Drammen la grunnlaget for at byen fikk puste, og la til rette for en miljøvennlig byutvikling. Resultat: Drammen satte ny norsk rekord i omdømmebygging og fikk bymiljøprisen i 2003 pluss pluss.

Utbyggere og tilflyttere lot seg ikke be to ganger og byen skøyt fart med mange sentrumsnære boligprosjekter og nye innbyggere. Modellen med spleiselag med statlige myndigheter for å bygge nødvendig veitiltak lot seg overføre til spleiselag med utbyggere for å bygge for eksempel Ypsilon brua.

Samtidig ble Drammenselva og fjorden renset i et spleiselag mellom innbyggerne i Drammen og Staten, riktignok etter at departementet truet med byggestopp for alle nye prosjekter i Drammen kommune.

I dag er situasjonen den at utviklingen i byen har bremset skikkelig opp.

En avtale med bompenger vil gi helt andre muligheter til å få løst infrastrukturutfordringene

Innflyttingen har vært lav, særlig den innenlandske innflyttingen. Drammen har hatt lavest befolkningsvekst av alle sammenligningsbyene i den siste tiårsperioden. Det er fordi Drammen har hatt lavest netto innflytting av disse byene (Regionalanalyse, Telemarksforsking).


Drammen er altså mindre attraktiv å flytte til enn sammenlignbare kommuner. Manglende infrastruktur og vei gjør at store områder i Drammen ikke lar seg utvikle, samtidig som den veikapasiteten som ble bygd opp med Veipakke Drammen, er «spist opp».

Det er rett og slett mye trafikk og et veinett som begynner å bli overbelastet. En by med mye trafikk i sentrum er ikke det som trekker innflyttere. Kollektivandelen og andelen syklende og gående øker litt, men uten større investeringer går utviklingen sakte også her.

Det er to utfordringer og elefanter i rommet her. Den første er selvfølgelig å få på plass en byvekstavtale som er substansiell og skaper samme type utvikling som Drammen hadde fra årtusenskiftet. Med eller uten bompenger.

En avtale med bompenger vil gi helt andre muligheter til å få løst infrastrukturutfordringene med manglende Tilfartsvei Vest, holmenbru, svelvikvei, kollektivtraseer og sykkelveier. Om det er mulig å få en byvekstavtale uten at drammenssamfunnet bidrar selv, framstår mer og mer usikkert uansett partifarge på samferdselsministeren.

Den andre store utfordringen og elefanten i rommet er at veksten ikke kommer i Drammen, men i områdene rundt. De siste årene er det Lier, Røyken/Asker, Øvre Eiker og Holmestrand som får de nye innbyggerne.

Resultatet er at Drammen ikke får glede av skattekronene til disse innbyggerne, men derimot blir belastet med trafikken som i stor grad skal til Drammen. I stedet for et vitalisert bysentrum med gode forbindelser med omlandet rundt – for de som må kjøre bil og ikke minst for kollektiv og gående/syklende – får vi et slitent bysentrum, overbelastede veisystemer og manglende tilflytting.

Dette er det altså mulig å gjøre noe med, og den nære forhistorien har vist oss hvordan. Forpliktende spleiselag med nasjonale myndigheter har gitt oss rein(ere) drammenselv og fjord og det som var starten på en miljøvennlig byutvikling med Veipakke Drammen.

Nå er det på tide å gjøre resten av jobben!

Av
Arve Vannebo
Drammen Arbeiderparti (ikke på gjenvalg)

Powered by Labrador CMS