MENINGER: Kjell Arne Hermansen
Ordførerkandidat, Drammen Høyre

Høyre sier ja til byutvikling på Strømsø

MENINGER: Drammen trenger flere arbeidsplasser, mer liv i sentrum og bedre sammenhengende kollektivtransport. Mulighetsstudien for området rundt Strømsø som i disse dager har blitt presentert ivaretar dette på en god måte, samtidig som viktig og fredet bygningsmasse bevares for fremtiden. Drammen Høyre støtter initiativet, og vil jobbe sammen med næringslivet for å gjøre byen attraktiv for nye og flere virksomheter.

Det er tre grunneierne på Strømsø som sammen har fått i oppgave av kommunen å utarbeide en mulighetsstudie for fremtidig utvikling av den mest sentrale delen på Strømsø som en del av kommuneplanarbeidet. Mulighetsstudien tar for seg kvartalet med Ambassadør Hotell, parkeringsplassen ved Lothebygget og Torgeir Vraas Plass inkludert Globusgården. Mulighetsstudien omfatter kulturminner og hvordan de skal ivaretas, mobilitet og hvordan gående, syklende, kollektivfarere, nyttetransport og hvordan biler skal komme seg frem området. I tillegg vurderes høyder og volumer opp mot byaksen, siktlinjer og høyder. Visjonene for byen som utbyggerne viser i studien danner et godt grunnlag for en fornyelse av et av de mest sentrale punktene i byen. Balansen mellom bevaring, grønn mobilitet, høyder og åpne tilgjengelige områder midt i byen for byens befolkning er det de folkevalgte skal ta stilling til denne våren.

Utviklingen på Strømsø er viktig for Drammen. I forarbeidene til Kommuneplanen, som ligger til behandling i kommunestyret denne våren, har Asplan Viak laget en studie som peker på hvor den ideelle fordelingen av arbeidsplasser bør og kan være i kommunen. Det er rasjonelt og fornuftig å legge kontorarbeidsplasser tett på knutepunktene. Da vil flere kunne bruke kollektivsystemet for å komme seg til og fra jobb, og vi kan belaste veisystemet mindre enn i dag. Samtidig kan vi øke antallet arbeidsplasser i kommunen uten at veisystemet kollapser. Samme analyse viser at det er et stort potensial for å øke antallet arbeidsplasser rundt Strømsø Torg.

Vi må våge å si JA for å få til utvikling. Det er det som vil få fart på Drammen igjen


Mulighetsstudien legger opp til at Globusgården skal tas vare på. Dette er et bygg som mange Drammensere ønsker skal være en sentral del av bybildet også i fremtiden. Gjennom denne mulighetsstudien vil man sikre at Globusgården tas vare på, og at bygget som er i meget dårlig forfatning kan settes istand for fremtiden. Utviklingen som skisseres gir rom for investeringer som skaper mange nye tiltrengte arbeidsplasser i byen, sikrer viktige kulturminner, gir et startskudd for en helhetlig utvikling av hele strømsø, rydder opp i mobiliteten for mennesker som beveger seg i området og det gir et løft for et område som trenger fornyelse.

Drammen Høyre støtter denne utviklingen. I vårt kommunevalgsprogram for 2021-25 er vi veldig tydelig, vi må våge å si JA for å få til utvikling. Vi må våge å si ja til et tett samarbeid mellom befolkning, næringsliv og kommune. Det er det som vil få fart på Drammen igjen. Ved å la Strømsø bli en motor i byen, så kan vi igjen gjøre Drammen til en kommune å være stolt av.

Av
Kjell Arne Hermansen
Ordførerkandidat, Drammen Høyre

Powered by Labrador CMS