MENINGER: Lars Krogsund
2. kandidat Drammen INP

Mange lurer på hvem INP er og hvilken «side» i politikken vi støtter

MENINGER: INP er ett forholdsvis ungt parti, stiftet i 2020, av vanlige folk, for vanlige folk. Per i dag teller vi over 12.300 medlemmer. Og vi vokser i rekordfart.

Vår politikk er tuftet på det folkeopinionen savner hos de «etablerte» partiene. Vi ser at vi har mye til felles med alle partier fra ytre venstre til ytre høyre fløy. Også har vi en del saker som vi er ganske alene og unike om.

Vi sier NEI til vindkraft. Vi vil si opp EØS avtalen og fremforhandle en ny avtale som blant annet gjør det mulig å ta tilbake makten over blant annet strømmen vår. Eksisterende EØS avtale er utdatert og er ikke lenger formålstjenlig for det norske folk, i dens nåværende form.

INP vil utvikle norsk industri. Vi er krystallklare på at olje og gassnæringen, som er grunnlaget for all vår velstand, skal videreføres.

Vi ønsker en miljøpolitikk som er fornuftig og meningsfull, ikke full av symbolske klimatiltak og avgiftsøkninger.

INP sier også nei til formueskatt på arbeidene kapital opp til 200G.

Mange eiere av småbedrifter er i dag tvunget til å ta ut privat utbytte for å betale ilagt formueskatt. Formuen er som regel bundet opp i maskiner og produksjonsutstyr. Det er ikke penger hver enkelt har, som kan benyttes fritt.

Etter valget så vil de partier som gir oss garantier for å få gjennomslag for vår politikk få vår støtte. Det er det foreløpig ingen partier som har gjort

Lokalt i Drammen sier vi: NEI til all type bomfinansiering, også for ny Svelvikvei. Nei til eiendomsskatt. Ja til EL-ferje samband i Drammensfjorden som skal være en del av kollektivtilbudet. Ja til parkering i sentrum. Billigere enn i dag.


Vi ønsker ett levende Drammen og da må vi innse at både beboere, handlende og næringsdrivende trenger å komme inn til byen for å bringe varer inn og ut. Dette løser vi ikke med kollektivtransport og sykler. På denne måten sikrer vi ar byen er til for alle. Også de med særskilte behov.

Gjeninnføring av busslommer for å unngå kødannelser og derav bedre miljø i bybildet. Kantstopp i flerfeltsvei dobler risikoen for ulykker.

Helse og eldreomsorg må styrkes. Vi må ha flere og dyktige hender for å møte dagens og morgendagens utfordringer.

Vi ønsker løpende barnehageopptak gjennom året.

Vi vil arbeide for større grad av sosial boligbygging som gjør at yngre, økonomisk vanskeligstilte og nyetablerere skal ha mulighet for å komme seg inn på boligmarkedet.

Yngre vanskeligstilt ungdom skal sikres deltagelse i ulike fritidsaktiviteter for å forhindre utenforskap. Dette er noe av det vi lover å jobbe for til Drammens innbyggeres beste.

Media har i hele valgkampen forsøkt å avdekke hvilken «fløy» vi vil støtte etter valget. For INP er det viktig å få gjennomslag for vår politikk. Vi har ikke gått på valg for å støtte en bestemt fløy. Vi er et sentrumsparti og mye av vår politikk finnes i begge «fløyer». Derfor er det umulig for oss å velge side før vi vet utfallet av valget. Vi kommer til å søke støtte der vi får gjennom for våre viktige saker.

Dette handler IKKE om å være redd for å velge side, men det blir for INP, som er et sentrumsparti, meningsløst å velge side før valgresultatet foreligger. INP’s velgere er ikke så opptatt av blått og rødt, derimot er vi opptatt av å få gjennomslag for vår politikk. De fleste velgere er opptatt av handling og ikke politisk spill.

Vi er alle ferske politikere, som ønsker å bevise at det politiske landskapet kan forandres til innbyggernes beste. Etter valget så vil de partier som gir oss garantier for å få gjennomslag for vår politikk få vår støtte. Det er det foreløpig ingen partier som har gjort.

Av
Lars Krogsund
Nestleder i Drammen INP
2. kandidat på Drammen INP sin liste

Powered by Labrador CMS