- Manglende medvirkning skaper distanse fra brukere og ansatte til prosesser som angår dem selv, skriver innleggsforfatter og ordførerkandidat Herman Ekle Lund (V).
- Manglende medvirkning skaper distanse fra brukere og ansatte til prosesser som angår dem selv, skriver innleggsforfatter og ordførerkandidat Herman Ekle Lund (V).

MENINGER: Linda Kristin Jakobsen, Rune Fortun, Herman Ekle Lund (Drammen Venstre)

Det er fortsatt håp for medvirkningen i Drammen kommune

Medvirkning skulle være et av nye Drammens viktigste fokusområder. Dessverre har vi så langt mislykkes.

MENINGER: Vi har skrevet om dette tidligere i DRM24, og i den splitter nye lokaldemokratiundersøkelsen lansert 19.12 får vi en nådeløs dom fra innbyggerne:

  • Kun 36% er enige i at “her i kommunen har innbyggerne gode muligheter til å påvirke beslutninger som engasjerer dem”
  • Bare 34% støtter påstanden “Her i kommunen involverer de folkevalgte innbyggerne i forsøk på å finne løsninger på lokale problemer”


Det er sterk nedgang i Drammen
sett under ett i 2022 kontra hva innbyggerne mente i 2017 i de gamle kommunene.

Manglende medvirkning skaper distanse fra brukere og ansatte til prosesser som angår dem selv, det gir politikerne dårligere beslutningsgrunnlag, og det utgjør en fare for troen på lokaldemokratiet. For oss i Drammen Venstre har dette derfor blitt en av våre viktigste saker denne kommunestyreperioden. I alle politiske saker har vi saumfart utredninger, forslag til vedtak og dokumenter for å sikre at medvirkning har blitt inkludert i alt som omhandler tjenester til Drammens innbyggere. Vi har vært særlig oppmerksomme i saker hvor det dreier seg om innbyggere som i liten grad har ressurser eller tradisjon for å kunne kreve egen rett til medvirkning. Venstre har vært opptatt av at kommunen skal ha en helhetlig forståelse av hva medvirkning innebærer på systemnivå, fagnivå og individnivå – og hva som er kommunens ansvar for å sikre innbyggernes rettigheter.

Derfor er det en stor seier for oss at vi, i samarbeid med AP, SP og MDG, i denne periodens aller siste handlings– og økonomiplan nå fikk historiske gjennomslag for medvirkning:

  • Medvirkning er vedtatt som en av fire hovedprioriteter i handlingsplanen for 2023. Det har aldri skjedd før.
  • Det skal prioriteres i 2023 å opprette brukerråd i alle virksomheter hvor dette er planlagt eller påbegynt, og rådmannen skal utrede hvilke andre virksomheter som skal ha det.

Medvirkning skal ligge til grunn når byggetrinn 2 av nye Veiavangen Ungdomsskole prosjekteres – særlig med tanke på flerbruk til kulturformål. Det samme fokuset skal vi ha når Mjøndalen Samfunnshus nå skal utvikles som lokal kulturarena.

Medvirkning fra innbyggerne har fått helt konkrete resultater i at vi har tatt inn alle forslagene til nærutvalg 3 (Solbergelva, Solbergmoen, Åssiden) om utvikling av deres nære friluftsområder og innspillet til nærutvalg 2 (Krokstadelva, Stenseth) om at lekeplasser på skoleområder skal defineres som nærmiljøanlegg.

I tillegg skal FNs bærekraftsmål heretter bli en del av utredningen i alle politiske saker – hvor mål nr 17 “Samarbeid” jo legger grunnlaget for medvirkning.

Vi i Venstre fikk dessverre ikke gjennomslag for alle våre medvirknings- og demokratiforslag. Vi foreslo mer satsing på åpenhet – blant annet å oppheve begrensningene på hvor langt tilbake i tid du kan søke i kommunens postliste. (Dette slettes i dag etter 6-11 måneder.) Drammen er helt nede på 85. plass på det siste Åpenhetsbarometeret. Her mener vi at kommunen må forbedre seg.

Vi foreslo – som vi har gjort mange ganger – å innføre et lobbyregister for politikerne, for å sikre åpenhet om samrøret som finner sted mellom politikere og andre interessenter.

Vi ville også ha en bedre folkevalgtopplæring. Denne opplæringen har dessverre vært svært dårlig denne perioden, noe som har resultert i politikere som nok ikke har hatt godt nok kompetansenivå før langt ute i perioden.

I tillegg foreslo vi å ta inn nærutvalg 5s (Konnerud/Skoger) gode innspill om at “lokal kulturarv brukes av skolene aktivt i undervisningen og i formidlingen av den lokale stedshistorien i egen kommunedel”.

Det ble dessverre ikke flertall for disse sakene nå – men vi lover å kjempe videre for dette i framtida.

Problemene med medvirkning denne perioden har delvis vært på grunn av dårlige utredninger, men skyldes mest av alt manglende interesse fra partiene. Sakene om nedleggelse av Fredholt/Gulskogen, og AP/Høyres tildeling på bakrommet til Konnerud IL, er to aktuelle eksempler på total kollaps i medvirkning – så langt at vi i Venstre har uttalt at punktum er satt for den såkalte “Drammensmodellen”, hvor vi vel kan fastslå at første bud “Medvirkning – vi skal finne gode løsninger sammen” ikke er særlig godt etterlevd.

Nå mener vi i Venstre at vi må ta samling i bånn, begynne på nytt med blanke ark, lære av det som er gjort feil, og prøve å gjøre det riktig neste gang.

Etter vedtakene nå i desember, og en rekke gode medvirkningsprosesser i enkeltsaker det siste året, fatter vi nytt håp!

Innbyggernes, brukernes og ansattes stemme skal være med i utarbeidelse av saker, planer og endringer av kommunale tjenester. Det er kun på denne måten vi kan sikre vi at saker er godt nok utredet før de kommer på bordet til oss politikere. Vi i Drammen Venstre tror at tjenester, planer og saker blir mye bedre når de vi i skal gi tilbud og tjenester til får være med på å utforme dem.


Av
Linda Kristin Jakobsen, medlem av hovedutvalg oppvekst og utdanning for Drammen Venstre
Rune Fortun, lokallagsleder Drammen Venstre og 3. kandidat til valget 2023
Herman Ekle Lund, gruppeleder Drammen Venstre og ordførerkandidat

Powered by Labrador CMS