MENINGER: Magnus Weggesrud
Førstekandidat, Buskerud Senterparti

Hva vil det koste å nedlegge fylkeskommunen?

MENINGER: Lavrans Kierulf (FrP) har utvist et godt engasjement i byggingen av nye Buskerud fylke, senest på DRM24 8. februar. Senterpartiet deler flere av de samme målene FrP har for det nye fylket. Vi vil også bruke mer midler på å ruste opp fylkesveiene våre, få flere til å fullføre videregående opplæring og sikre elevene våre et trygt og godt skolemiljø fritt for mobbing og andre krenkelser.

Etter flere år med usikkerhet og omstilling i forbindelse med kommune- og regionreformen, er det på tide at vi nå samler kreftene om å yte best mulig tjenester, skape gode lokalsamfunn i by og bygd og snu sentraliseringen. Derfor stiller vi oss undrende til FrPs kamp for å nedlegge fylkene.

For når du sier A, Kierulf, må du nesten svare på B og C også. For hva er alternativet til fylkeskommunen? Og hvor mye vil det koste?

FrP har sagt at de vil erstatte fylkene
med enorme kommuner for å ta hånd om oppgavene. I kommune- og regionreformen viste FrP at de heller ikke var fremmede for å bruke tvang hvis lokaldemokratiet ikke sa nei til sammenslåing. Hvorfor vil dere overkjøre lokalpolitikerne, og hvor mange kommuner i Buskerud vil FrP nedlegge? Skal dere tvinge Øvre Eiker og Lier inn i Drammen?

I forbindelse med kommune- og regionreformen utbetalte Høyre-FrP-regjeringa 3,2 milliarder til kommuner og fylker som ble slått sammen, flere med tvang. Dette holdt til å dekke kun en brøkdel av summen det kostet totalt. Å nedlegge fylkene og erstatte de med f.eks. 77 kommuner, (fra 18 til 5 i Buskerud) slik NHO tidligere har tatt til orde, vil derfor koste titalls milliarder, hvis ikke hundrevis. Har dere regnet på dette, Kierulf?

Prisen for oppdeling av Viken vil blekne i forhold og bli som lommerusk å regne. Og hva skjer med de rundt 50 000 ansatte som mister jobben over natta? Har FrP noen planer for disse?

Senterpartiet elsker ikke fylkeskommunen, men vi mener det er den beste måten å organisere Norge på. Alternativet er større kommuner, mer sentralisering og statlig styring.

Senterpartiet vil bygge Buskerud til å være en god samarbeidspartner og støttespiller for kommunene. Fylket skal bidra til regional utvikling, skape arbeidsplasser og fordele innbyggerveksten i Buskerud bedre. Ny regional plan for arealbruk i Buskerud må derfor gi kommunene større lokal sjølråderett over arealdisponering, særlig knyttet til boligbygging og næringsutvkling. Planen må ta hensyn til at kommunene er forskjellige og har ulike behov. Derfor må den den gi rom for differensiering og skjønnsbruk. Matjorda må samtidig beskyttes hardere.

I dag må alle fylker og kommuner også forholde seg til retningslinjene for arealbruk gitt av staten, som i dag gir ganske strenge føringer til blant annet fortetting. Dagens statlige retningslinjer er vedtatt av FrP, da de satt i regjering, og danner også grunnlaget for innsigelser fra blant annet Statsforvalteren. Denne våren revideres og endres de heldigvis av SP-AP-regjeringen.

Satsingen på fylkesveiene har ikke blitt redusert i Viken. Vedlikeholdsetterslepet har, i motsetning til i flere andre fylker, ikke økt. Regjeringen har varslet at de kommer med en forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Det blir en mye viktigere investering enn å kaste bort et ukjent antall milliarder på å nedlegge fylkeskommunen og lage enorme kommuner mot lokaldemokratiets vilje.

Av
Magnus Weggesrud
Førstekandidat, Buskerud Senterparti

Powered by Labrador CMS