Køen på E18 Drammen-Oslo koster 6,3 millioner om dagen

At trafikken står i stampe på E18 Vestkorridoren hver eneste dag, koster samfunnet 1,4 milliarder kroner i året. 

Publisert

NORGE: Det viser en rapport Vista Analyse har laget for Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Seks av de mest trafikkerte hovedveistrekningene inn og ut av Oslo er analysert, og E18 Vest kommer desidert dårligst ut.

Forsinkelsene samlet sett på strekningen er hovedsakelig konsentrert på strekningene gjennom Asker og Bærum. Analysen viser at pr. kilometer vei er kostnadene for forsinkelser dobbelt så store gjennom disse to kommunene som i Oslo. Strekningen Sandvika-Blommenholm har de aller største utfordringene, opplyser Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i en pressemelding.

- Vi må huske på at E18 i Asker og Bærum også fungerer som en lokalvei for mange, og analysen viser klart at kapasiteten nærmest bryter fullstendig sammen om morgenen når behovet for logistikk er størst, sier fagsjef Siri Hov Eggen i OFV.

Konservativt anslag

Analysen viser videre at slik strekningen er utformet i dag, gir den i seg selv grunnlag for store utfordringer. Det er relativt tett mellom av og påkjørsler, som gir svært negativ flyt i trafikken.

- Disse målingene er et konservativt anslag, og de er også tatt opp før kollektivfeltet ble stengt for elbiler. Slik situasjonen har utviklet seg nå, understreker dette behovet for å se på tiltak som gjør at kapasiteten i eksisterende vei kan utnyttes bedre, sier Hov Eggen.

Foreslår ny indeks for framkommelighet

Undesøkelsen er gjort for å bidra til større vektlegging av fremkommelighet i arbeidet med – og oppfølging av - Byvekstavtalen og Oslopakke 3 som nylig ble vedtatt videreført.

I motsetning til tradisjonelle indekser for fremkommelighet, som kun viser gjennomsnittlige reisetider, har OFVs forslag til ny fremkommelighetsindeks en mer direkte kobling mot de samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av redusert fremkommelighet.

Analysen har målt trafikkmengden og fremkommeligheten på de seks mest trafikkerte og viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo. Disse strekningene er:

  • E18 Vest (Asker-Sørenga)
  • E6 Nord (Kløfta-Sørenga)
  • E6 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Ring 3 (Ryen-Lysaker)
  • E18 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Rv159 (Lillestrøm-Furuset)

Målt over hele døgnet er det ikke så store forskjeller mellom de ulike strekningene, og veikapasiteten er god på de ulike strekingene – døgnet sett under ett. Men ikke i rushtiden, da er kapasiteten sprengt en rekke steder.

Powered by Labrador CMS