MENINGER: Turid Thomassen, Billy Taranger
Kommunestyrerepresentanter, Krf

Asylmottak-klage tatt til følge

MENINGER: IMDi utlyser anbud på asylmottak som det er opp til private aktører å søke på. Stiftelsen Guts i Drammen søkte om unntak for søknadsplikt for bruk av eksisterende bygning som asylmottak.

Byggesaksavdelingen i Drammen kommune avslo søknaden den 19/4. Avslaget ble i hovedsak begrunnet med at kommunen har utfordringer med kapasitet, og behovet for tid til å bygge opp et tilstrekkelig tjenestetilbud. Dessuten at det vil være hensiktsmessig å gjennomføre en nærmere vurdering av planlagte tiltak på bygningsmassen, og sikre at tiltakene ivaretar hensynet til beboerne. Søkeren klaget til kommunestyret på avslaget. Klagen ble behandlet i kommunestyret 7/5 hvor alle unntatt KrF avviste klagen. Statsforvalteren har i brev av 15/5 opphevet dette vedtaket.

Statsforvalteren gir søkeren rett i at Byggesaksavdelingens begrunnelse ikke er riktig, slik søkerens advokat skriver i sin klage. Dette var beskrevet utførlig i et vedlegg til kommunestyrets behandling den 7. mai, men dette tok ikke kommunestyret hensyn til i sin behandling.

Poenget er at kommunen må likebehandle alle søkere og ikke avvise søkere på uriktig grunnlag

Kommunens argument om at kapasiteten i form av tjenestetilbud er et relevant hensyn, men som advokaten og Statsforvalteren påpeker, så er det allerede et asylmottak i kommunen, som det er kapasitet til å betjene. IMDi har sagt opp avtalen med dette asylmottaket og utlyst tiltaket på nytt. Bare en organisasjon vinner anbudet. Om det blir en i Drammen, vil det altså ikke øke behovet for tjenestetilbud. Kommunens argument er derfor ikke gyldig.

Kommunen hevdet at søknaden manglet bekreftelse fra offentlig myndighet på at unntak fra søknadsplikten var foreldet. Men UDI skriver i en e-post av 7/5 - 24 at anmodningen fra mars 2023 fortsatt er gyldig. Statsforvalteren opphever derfor kommunens vedtak fra 19. april slik at kommunen må behandle saken på nytt.

Det som også gjør denne saken uheldig for kommunen er at Statsforvalteren skriver at «Klageren kan kreve dekning av vesentlige kostnader, som har vært nødvendig for å få endret vedtaket.» Det kan gjelde advokathonorar og andre utgifter.

Forholdet innebærer jo ikke at Blå Kors mister retten til å drive asylmottak. Blå Kors har gjort en utmerket jobb og fått ros for måten de har driftet mottaket. Det er IMDi som avgjør hvem som får det nye tilbudet. KrF håper at Drammen fortsatt får et asylmottak, og at det ikke går til en annen kommune. Blå Kors har ekspertise og gode lokasjoner, noe som har ført til stort engasjement fra kommunens innbyggere. Men poenget er at kommunen må likebehandle alle søkere og ikke avvise søkere på uriktig grunnlag.


Av
Turid Solberg Thomassen og Billy Taranger
Kommunestyrerepresentanter for Kristelig Folkeparti

 

Powered by Labrador CMS