MENINGER: Randi Eng, Pensjonistpartiet

Eldreomsorg skal ikke være en salderingspost i budsjettene

MENINGER: Pensjonistpartiet sier NEI til egenbetaling på transport og praktisk bistand samt egenandel på utkjøring og retur av kommunale hjelpemidler Drammen kommune er i økonomisk krise og skal spare penger.

Fire år etter sammenslåingen med Nedre Eiker og Svelvik, fremstår dessverre kommunen som et litt dårlig vedlikeholdt «Drammenshus». 150 millioner kroner skal spares inn på driften de neste årene, og den nye politiske ledelsen i Drammen kommune har derfor en stor oppgave når det gjelder å få kommunen tilbake på stø økonomisk kurs.

Kommunen har kort sagt for lite penger til alle de oppgaver og gode formål som vi gjerne skulle ha gjennomført for våre innbyggere. Kommunen må allerede i 2024 dekke inn et stort forventet underskudd i driftsbudsjettet, slik at vi slipper å bruke for mye av kommunens sparepenger.

Kommunedirektør Trude Andresen har derfor denne våren lagt fram forslag til flere kuttforslag, og flere kommer. Forslagene er lagt fram til politisk vurdering og det blir nå en politisk oppgave å prioritere hvilke oppgaver som først skal utredes, deretter vurderes og eventuelt hva som kan kuttes.

Ett av forslagene er å innføre egenandel på utkjøring og retur av kommunale hjelmemidler samt egenandel ved transport av personer, til for eksempel dagsenter. Pensjonistpartiet er usikker på hva som ligger i forslaget, da det ser ut til at kommunen allerede krever inn egenandel kr 126 pr oppdrag for utkjøring og henting av hjelpemidler, som er definert som praktisk bistand.

Kommunedirektøren benektet dette i Hovedutvalg for helse og omsorg 23. april, så dette må vi undersøke litt nærmere. På kommunens Facebookside, Hjelpemidler og teknologi, oppfordres det til å hente og returnere hjelpemidler selv. Det er mange som ikke har mulighet til dette. I tillegg bekreftes egenandelen på kr 126. Har egenandelen opphørt? Vi har dessverre ikke lykkes i å få et klart svar på dette, til tross for at vi har henvendt oss til ulike instanser i kommunen.

Pensjonistpartiet vil gå inn for å fjerne egenandelen, eventuelt ikke gjeninnføre denne. Vi vet at kommunens hjelpemidler dessverre ofte blir kastet, blant annet i forbindelse med et dødsfall. Pårørende skal for eksempel selge avdødes leilighet og kommunen har ikke kapasitet til å hente hjelpemidlene på en stund. Vi ønsker derfor å se på om det skal innføres et depositum for kommunens hjelpemidler, og / eller et bedre system, slik at hjelpemidlene blir levert tilbake.

Det antas at innkjøp av hjelpemidler koster kommunen mye, ved at det må kjøpes inn nytt i stedet for gjenbruk. Kommunedirektørens forslag skal Pensjonistpartiet selvsagt behandle meget seriøst, og vi skal komme med våre innspill til både utredninger og forbedringer.

Det er imidlertid ett prinsipp vi ikke viker på. Eldreomsorg skal ikke være en salderingspost i budsjettene så lenge Pensjonistpartiet er på vakt. Eldrebølgen er over oss og vi trenger å bygge opp en eldreomsorg som kan klare alle utfordringer i tiden som kommer. Kommunen er allerede langt på overtid i denne saken.

På vegne av alle eldre i Drammen krever derfor Pensjonistpartiet en verdig eldreomsorg forankret i enkeltmenneskets fysiske, psykiske og sosiale behov. De lovpålagte oppgavene skal selvfølgelig ikke fjernes. Kvalitet og omfang i tjenestene skal heller ikke svekkes.

Eldrereformen (2023), legger opp til at flere eldre skal kunne bo hjemme hele livet og at f lere eldre skal leve aktive og gode liv lenger. Da må vi som kommune bidra med å sørge for at økonomien til den enkelte ikke skal være avgjørende for om man har mulighet til å være med på helsefremmende aktiviteter eller ikke.

I en ny rapport (Folkeinstituttet 2023) blir det hevdet at ensomhet blant eldre er et betydelig problem. Ensomme eldre spise mindre, sover dårligere, beveger seg mindre, og har økt risiko for kognitiv svikt og demens. Dette vil etter vår mening, kunne medføre store ekstrakostnader for kommunen, kostnader langt utover det kommunen kan ta inn i egenbetaling.

Ensomhet koster for den det gjelder og for samfunnet. Ikke bare i kroner og øre, men også i egen helse og velferd. Den nye politiske ledelsen i Drammen skal i fellesskap sørge for en stødig styring, hvor e ektiv drift og godt samspill skal gi kommunen god økonomi til det beste for alle, og Pensjonistpartiet skal bidra til at dette skjer.

Men vi vil fortsette arbeidet med å endre eldreomsorgen i kommunen til å dreie seg også om mennesker, ikke bare penger. Pensjonistpartiet sier allerede nå et klart NEI til egenbetaling på transport og praktisk bistand samt egenandel på utkjøring og retur av hjelpemidler.

Av
Pensjonistpartiet Drammen
Randi Eng, gruppeleder
Karianne Lund Gulbrandsen, Hovedutvalg for helse og omsorg

Powered by Labrador CMS