- ET DEMOKRATISK PROBLEM: Sitatet tilhører Ståle Sørensen (uavhengig), her på talerstolen i kommunestyret, i forbindelse med at han i fjor gikk hardt ut mot det han mener er ukultur, skittent spill og ufine metoder i drammenspolitikken.

Lokaldemokratiet står til stryk

KOMMENTAR: Tilstandsrapporten fra kommunenes sentralforbund innebærer enten en gedigen ansvarsfraskrivelse eller en resignasjon vi ikke ønsker å høre eller se fra våre folkevalgte.

Publisert Sist oppdatert

I kommunestyret denne uka presenterte en representant for Kommunens Sentralforbund (KS) resultatene av en omfattende lokaldemokratiundersøkelse utført i alle kommuner i hele landet, også i Drammen. Utgangspunktet for undersøkelsene har vært å samle et bilde av lokaldemokratiets tilstand i kommunene, og dermed få et grunnlag for å styrke demokratiet. Undersøkelsen ble gjort i 2022 og både innbyggere og folkevalgte er spurt om tilstanden i deres egen kommune

I følge undersøkelsen har Drammen kommune mange problemer, men politikerne og administrasjonen gjør som strutsen: Stikker hodet i sanden i håp om at vanskelighetene skal gå over av seg selv - enten ved selv å pynte på resultatene, noe også KS-representanten gjorde under fremleggelsen i kommunestyret, eller unngå å snakke om hva resultatene virkelig sier, slik politikerne i Drammen gjør. Overhodet ingen debatt verken i kommunestyret eller i andre politiske fora.

LES HELE UNDERSØKELSEN HER

I følge KS-undersøkelsen er det fire ord som kjennetegner et godt lokalt demokrati, nemlig pålitelighet, ansvarlighet, effektivitet og borgernært.

I svarene fra Drammen er det i alle disse fire kategoriene et meget stort sprik mellom det innbyggerne mener om hvordan lokaldemokratiet fungerer og det lokalpolitikerne selv mener om sin egen innsats om styringen i Drammen.

Resultatene innebærer en opplagt mistillit til den politiske styringen


En interessant observasjon når det gjelder svarene fra innbyggerne, er at det ikke er veldig store forskjeller på svarene fra innbyggerne i de tre gamle kommunene i forhold til svarene fra innbyggerne etter at den nye storkommunen ble etablert . Altså ingen ammunisjon fra de gruppene eller enkeltpolitikerne som fortsetter sin kamp for løsrivelse fra storkommunen Drammen.

Grovt sett kan vi si at de folkevalgte i Drammen i gjennomsnitt er nær dobbelt så fornøyde med egen innsats i forhold til det innbyggerne mener om dem.

Når for eksempel bare 37 prosent av innbyggerne i Drammen sier at de som regel kan stole på løftene fra politikere her i kommunen, er dette en opplagt mistillit til den politiske styringen etter min mening. Det blir ikke noe bedre av at bare 69 prosent av politikerne selv mener det er grunn til at vi som regel kan stole løftene deres. Også svarene på de andre spørsmålene i kategorien pålitelighet viser dessverre med all tydelighet at det er stor avstand og mistro til den politiske påliteligheten i Drammen.

Når det gjelder ansvarlighet er det gledelig at hele 74 prosent av innbyggerne sier at de vet nok om kommunen til å kunne stemme.

På spørsmålet om vi har et borgernært demokrati i Drammen er svarene imidlertid igjen ganske nedslående. Bare 36 prosent av innbyggerne mener de har gode muligheter til å påvirke kommunale beslutninger som engasjerer dem, mens enda færre, bare 34 prosent, av innbyggerne mener de folkevalgte inviterer innbyggerne inn i forsøk på å finne løsninger på lokale problemer.

På spørsmålene om Drammen er en effektiv kommune svarer kun 43 prosent av innbyggerne at kommunen forvalter de økonomiske ressursene på en forsvarlig måte. At bare 61 prosent av de folkevalgte også svarer at de forvalter de økonomiske ressursene på en forsvarlig måte, er enten en gedigen ansvarsfraskrivelse eller en resignasjon vi ikke ønsker å høre eller se fra våre folkevalgte. Tilliten blir ikke noe bedre av slike svar.

Kanskje har den enorme overskridelsen av byggingen av den nye bybroen tatt fra både innbyggere og politikere illusjonene om at det er mulig å styre en meget lukket og maktglad rådmann/kommunedirektør/administrasjon. Det siste synspunktet kan vel underbygges når vi ser på svarene på spørsmål som kun er stilt til politikerne.

HAR MAKTA: Rådmann Elisabeth Enger utformer i realiteteten politikken i Drammen, mener et flertall av byens politikere.


Hele 52 prosent av de spurte politikerne i Drammen kommunestyre mener nemlig at det er administrasjonen, og ikke dem selv som politikere, som utformer politikken. Når vi så tar med at 49 prosent av politikerne i kommunestyret mener det er dårlige relasjoner mellom flertallskonstellasjonen i kommunestyret og de øvrige partiene, viser vel heller ikke det tallet at alt er såre vel i drammenspolitikken.

At ikke ordføreren eller andre ledende politikere og meningsbærere i Drammen ser ut til å bry seg om resultatene i denne undersøkelsene, er egentlig oppsiktsvekkende og uforståelig. Likevel helt i tråd med hvordan vi daglig opplever den politiske debatten i kommunen.

Lukkethet, krangel om småsaker og personangrep politikerne i mellom preger hverdagen i drammenspolitikken. Tror virkelig politikerne at innbyggerne blir imponert av det? Nei, det viser tallene i denne lokaldemokratiundersøkelsen at de ikke blir.

Velgerne er slett ikke så dumme som mange politikere ser ut til å tro.

Powered by Labrador CMS