SATT MED JOKEREN: Da alle trodde siste spiker var satt i sykehjems-kista kom Senterpartiets Gro Nyhus inn fra sidelinja på overtid med en aldri så liten bombe i form av et brev fra landets øverste beslutningsmyndighet i helserelaterte saker.

Sykehjemssaken tok uventet vending etter nytt nedleggelsesvedtak

Ikke før stemmene var talt opp i favør av nedleggelse av 33 dementplasser på Fredholt og Gulskogen under «omkampen» i kommunestyret, kom Senterpartiet på talerstolen med et rykende ferskt brev i hånda fra Helsedepartementet. Nå ligger det an til nok en lovlighetskontroll.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Som ventet trumfet Arbeiderpartiet, SV, MDG og Høyre gjennom en opprettholdelse av det forrige vedtaket som ble kjent ugyldig av statsforvalteren.

Dagens store overraskelse kom da Senterpartiets Gro Nyhus tok ordet rett etter at kommunestyret hadde fattet nok et omdiskutert vedtak i den betente saken.

- Jeg vil gjøre oppmerksom på at avstemningen er ferdig og vedtak er fattet, sa ordfører Monica Myrvold Berg.

Men Nyhus forlangte et gruppemøte. Noen minutter senere ble det kjent hvorfor da Sp's Tanja Vatnås gikk på talerstolen.

- Vi mottok et brev under avstemningen fra Helsedepartementet, hvor det fremgår av sykehjemsforskriften at utflytting mot beboers ønske kun kan finne sted når faglige grunner taler for det og det er ordnet med annet opphold, sa Vatnås.

Brevet kommer som følge av en henvendelse til helse- og omsorgsministeren, samt statsministeren, fra en ansatt på Gulskogen sykehjem.

- Vi anser bakgrunnen for nedleggelsene som kun et økonomisk spørsmål og ikke en faglig begrunnelse, og ber derfor om en lovlighetskontroll av vedtaket, sa Vatnås.

Og fikk umiddelbar tilslutning fra samtlige av de øvrige partiene som stemte mot; Fremskrittspartiet, Venstre, Krf, Rødt og NTB.

I det lufta akkurat hadde gått ut av ballongen et punktum var satt ligger det nå altså an til nok en lovlighetskontroll. Og siste ord i demensplassenes skjebne er etter alt å dømme ikke sagt.

Kjenner fortsatt ikke prislappen

Og det med god grunn, vil nok mange mene. Til tross for en bredere utredning fra rådmannen er det fortsatt høyst usikkert hva, og OM man i det hele tatt vil spare penger på nedleggelsene.

- Med de nye premissene for vedtak som også vil koste penger er det usikkert om man oppnår noe annet enn å miste sykehjemsplasser, sa Ulf Erik Knudsen (Frp).

Frp-veteran Randi Eng gikk enda lenger enn Knudsen da hun åpnet «ballet» og fyrte løs fra talerstolen.

- Rådmannens forslag er et angrep på kommunens aller svakeste, tordnet Eng når hun henvendte seg til kommunestyret.

Ventres Herman Ekle Lund mente at de fortsatt ikke hadde fått et nødvendig tallgrunnlag og påpekte at man ikke aner hvordan regnestykket vil fortone seg i kroner og øre. Rødt's Jørgen Wilhelmsen sa det slik:

- Når det hele begrunnes med økononi, bør vi kunne forvente å få vite hvor mye man sparer og hva dette vil koste.

Senterpartiets Tanja Vatnås karkteriserte det hele som en «trist dag» under debatten.

- Og med en utredning som bærer preg av elendig forarbeid og utelukkende fokuserer på positive gevinster, mens vi ikke hører noe om de negative konsekvensene.

Mer spiselig

SV, som hadde snudd i saken, påpekte som flere andre på talerstolen at rådmannens forslag, som denne gangen blant annet inkluderte en løsning om at de aktuelle plassene skulle ivaretas på Åskollen sykehjem, var mer spiselig enn det forrige.

Denne gangen var også statsforvalterens hovedårsak til omgjøring av det forrige vedtaket, eldrerådets medvirkning, på plass, hvor flertallet faktisk endte i favør av nedleggelse.

Dette ble imidlertid gjenstand for debatt, da blant annet Fremskrittspartiet og Venstre mer enn antydet at resultatet ville sett annerledes ut hadde det ikke vært for politiske representanter i rådet.

Slik er det nye vedtaket

Innstillingen fra Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg som ble vedtatt er som følger:

 1. Hjemmetjenester styrkes med 3 millioner utover rådmannens forslag.
 2. Gulskogen bo- og servicesenter og Fredholt bo- og servicesenter omgjøres til boliger med heldøgns bemanning tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt.
 3. Langtidsplassene på Fredholt og Gulskogen legges ned, slik at man kan omgjøre de til omsorgsboliger med heldøgns bemanning.Frem til og med siste bruker sikres tilbudet rundt pasienten på Fredholt og Gulskogen
 4. Ingen pasienter kan flyttes uten at helsetilstand og forsvarlighet er grundig vurdert av fagfolk ut fra individuelle hensyn.
 5. Ingen beboere ved Gulskogen bo- og servicesenter eller Fredholt bo- og servicesenter vil miste sin rett til sykehjemsplass og skal tilbys ny plass i kommunen så nært bosted som mulig.
 6. Nærmeste pårørende skal ivaretas gjennom god informasjon og dialog gjennom hele prosessen.
 7. Inntak av nye beboere ved Fredholt bo- og servicesenter og Gulskogen bo- og servicesenter stoppes.Korttidsplassene på Fredholt fases ut, og brukerne tilbys alternative plasser.
 8. Antall heldøgns omsorgsplasser i form av sykehjem reduseres med 33 plasser og erstattes med ca. 50 omsorgsboliger med heldøgns bemanning Ila 2 år
 9. Erfaringer fra brukere pårørende og ansatte i prosessen (før, under og etter flyttingen) kartlegges. Dette for at man skal kunne benytte erfaringene som kunnskap rundt slike prosesser.
 10. Videre prosess for ombygging og utvidelse av kapasitet innenfor heldøgns bemanning følger rådmannens skisser framlagt for hovedutvalget 20/10-22.
 11. Økonomiske effekter beskrives og innarbeides i budsjett og økonomiplanen 2023-26
Powered by Labrador CMS