Sykehus og helsepark har fått ny firefelts adkomstvei under jernbanen og med gangbru over. Barreieren som jernbanen utgjorde er dermed brutt.

Sykehus og helsepark veimessig landfast: Nytt veisystem tar form på Brakerøya

Sykehus og helsepark har fått ny firefelts adkomstvei – og gangvei i en bro som gir utsyn og innsyn.

Publisert Sist oppdatert

BRAKERØYA: For snart et år siden ble 1.600 tonn ferdigstøpt jernbaneundergang rullet på plass i en stor kulvert, gravd ut og støpt under jernbanelinjen rett vest for Brakerøya stasjon. I en nøye planlagt operasjon i en sommerstengt jernbane. Etter den spektakulære og vellykkede flytteoperasjonen har arbeidene med resten av kulverten og veien gått sin gang.

Etter pinsehelgen er veien åpnet for begrenset innkjøring av trafikk til byggeplassen for sykehus og helsepark.

Og til sykehusprosjektets byggeadministrasjon og Drammen Fjernvarme. Etter en hektisk innspurt er også gangveien i en bro over adkomstveien åpnet. Og de myke trafikanter ledet bort fra deler av gangveien tett ved den trafikkerte Strandveien.

En fargeløs anleggsplass med grøntlinje til Bragernesløpet i dag, en fargerik og enda litt grønnere inngangsportal til sykehus og helsepark om noen år når den gamle Montertomten er bebygget.

Barriere brutt

Den dobbeltsporede Drammensbanen på Brakerøya har ligget som en barriere mellom det gamle industriområdet til National Industri/ABB. Med en lav, smal og til tider delvis oversvømt jernbaneundergang i Jacob Borchs gate.

Nå er den trafikale barrieren brutt og den nye veien dimensjonert for den kommende trafikken til den nye helsebydelen. Nytt sykehus og etterhvert Drammen Helsepark vil være arbeidsplass for rundt 4.000 ansatte. Og det kommer trafikk med pasienter, besøkende, vareleveranser og så videre.


Det nye sykehuset vil i praksis få sin egen jernbanestasjon. En heis og en gangvei på Brakerøya stasjon vil gi adgang over jernbanesporene, gjennom Drammen Helsepark og ut til det nye sykehuset.

Dette skal stå ferdig til sykehuset åpner våren 2025. Flom, setninger, Covid 19, utfordringer med stålleveranser og kostnadsøkninger har dukket opp i hinderløypa, men prosjektet går sin gang og forsinkelsene er trolig innhentet innen utgangen av dette året.

Og prosjektet er for stort og samfunnsmessig viktig til å feile, noe også selvoppnevnte kritikere og utviklingspessimister er klar over.

I fjor sommer ble jernbanen kuttet og i en hektisk operasjon ble det støpt fundament for den nye undergsangen. Click to add image caption

Ny rundkjøring

Den nye firefelts adkomstveien tar av fra Strandveien, dukker under jernbanen og kommer opp til bakkeplan rett utenfor sykehusets prosjektadministrasjon. Den ligger cirka en meter over dagens bakkeplan, fordi hele området skal heves av hensyn til flomfare.

Veien rett fram blir etter hvert hovedadkomsten til sykehusets mottagelse, en innbydende allé med trær og fortau, gang- og sykkelfelt på hver side.

Drammens største byggeplass i juni: Til høyre graves parkeringskjeller helsepark ut, til ven stre reiser sykehusbyggene seg. I midten kommer den nye adkomsteveien.

Der veien nå dukker opp til kommende kotehøyde, blir det nå innkjørsel tilbyggeplassene for sykehusets og helseparkens, midlertidig avkjørsel til Drammen Fjernvarme og anleggsområdet tett ved jernbanen og den gamle undergangen.

Der det nå bygges et kryss rett utenfor prosjektadministrasjonen, skal det senere bli en rundkjøring når prosjektadministrasjonen flytter og det bygget rives. Trolig en gang tidig i 2024. Et stykke inn i byggeperioden vil deler av undergangen også fungere som parkeringsplass fordi anleggsaktiviteten krever større plass på bekostning av eksisterende parkeringsarealer.

Vei til Fjordbyen

Gang - og sykkeltrafikken har nå fått sin egen planfrie løsning i forhold til adkomstvei og kulvert. I en svak bue med grei stigning kan de myke trafikanter ferdes mellom vestre del av Fjordparken/Strandveien og forbindelsen til Nøste, Brakerøya og Lier. Den gamle undergangen til industriområdet skal graves opp og tilpasses infrastruktur i området. Kulverten blir fylt opp, stengt for biltrafikk og etter hvert åpnet som gang- og sykkelvei.


Inne på sykehus og helseparkens byggeplass vil deler av veiløsningene bli lagt om for til enhver tid å bli tilpasset byggeprosessene. Når prosjektene nærmer seg avslutning vil det gå en vei mellom innkjøringen i vest parallelt med og rett sør for jernbanen.

Den veien vil fortsette østover og bli tilknyttet veisystemet på Lierstranda industriområde som sakte skal forvandles til Fjordbyen. Planarbeidet for Fjordbyen skrider fram i greit tempo og eiendomsmilliardærene posisjonerer seg.

I Gilhusbukta øst på Lierstranda er oppfyllingen og oppryddingen snart ferdig. I Fjordbyen vest er skraphandlervirksomheten til Teigen avviklet. Teigens bil- og metallfragmentering blir trolig flyttet om noen år, og den nye helsebydelen får en ny by som nabo i øst.

Inne på anleggsplassen vil den nye veien etterhvert går rett fram inn til adkomsten for sykehuset.
1600 tonn ferdigstøpt jernbaneundergang ble trillet på plass for snart et år siden.
Powered by Labrador CMS