Arbeidene vest for Hvalsdammen startet forrige uke og forventes å være ferdig senest i uke 49.
Arbeidene vest for Hvalsdammen startet forrige uke og forventes å være ferdig senest i uke 49.

Kommunen restaurerer myr (!)

Arbeidet med å restaurere en myr vest for Hvalsdammen er nå i gang. Det skal blant annet tettes omtrent 306 meter grøft for å heve vannstanden i myra.

Publisert

DRAMMEN: FN har erklært 2021-2030 som tiåret for naturrestaurering. For å oppfylle Stortingets mål om å restaurere 15 prosent av ødelagt natur innen 2025, har Drammen kommune som grunneier tilbudt en grøftet myr til Statens prosjekt for myrrestaurering.

Staten, ved Miljødirektoratet, Statsforvalteren og Statens Naturoppsyn (SNO), står for finansieringen og den praktiske gjennomføringen av myrrestaureringen.

- Drammen kommune bidrar praktisk og administrativt der vi kan, uttaler kommunen.

Heve vannstanden

Etter andre verdenskrig ble det laget grøfter i mange myrer for å drenere myra og plante den til med skog.

- Nå skal vannstanden i myra heves opp til bakkenivå slik at myra igjen kan fungere som renser av vann og som flomdemper, karbonlager og hjem for mange arter, opplyser Drammen kommune.

I prosjektet skal det tettes omtrent 306 meter grøft ved å fylle grøftene med stedegne torvmasser. I tillegg skal det lages ca. 10 demninger med torvmasser. I løpet av få år etter arbeidene vil myrvegetasjonen komme tilbake og landskapsbildet endres til et mer intakt myrområde.

Arbeidet på myra blir gjort av entreprenører som har blitt spesielt kurset til akkurat denne typen oppdrag. Det er forventet at arbeidene vil være ferdig senest i uke 49.

Powered by Labrador CMS