Lindum med stor avfallskontrakt

Lindum AS og Greve Biogass skal sørge for transport, behandling av matavfall og sluttdisponering av biogjødsel fra husholdningene i drammensregionen, Vestfold og grenlandsregionen. Kontrakten har en verdi på 200 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Matavfallet skal behandles ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg.

— Dette er et stort oppdrag og en løsning vi er stolte av å kunne tilby, forteller Anders Bergsli, daglig leder i Greve Biogass i en pressemelding.

Den Magiske Fabrikken er selve kjernen i løsningen og eies av Greve Biogass og driftes av Lindum. Her forvandles matavfall og husdyrgjødsel til biogass for kjøretøy og biogjødsel og grønn CO2 for ny matproduksjon.

Matavfall fra en halv million nordmenn

Oppdragsgiver er Sirkulær Bestiller AS, et forvaltnings- og bestillerselskap som bl.a. eies av Renovasjon i Grenland IKS, Vesar AS og Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS. Selskapet er etablert for å konkurranseutsette behandlingsavtaler for matavfall og kloakkslam for kommunene i regionen.

— Vi tilbyr her en regional og god behandlingsløsning for matavfallet fra mer enn en halv million innbyggere, forteller administrerende direktør i Lindum, Pål Smits.

Kontraktsperioden er på 4 + 2 år opsjon, og den totale verdien beløper seg til rundt 200 millioner kroner.

En regional klimaløsning

Lindum har mange års erfaring med biogassproduksjon i eget anlegg i Drammen. Selskapet har driftet Den Magiske Fabrikken siden oppstarten i 2016, hvor konseptet baserer seg på målet om sluttede kretsløp og komplette verdikjeder. Her skal så mye som mulig gjenvinnes til ny energi og til lokal mat til glede for mange.

— Fabrikken bruker ikke bare matavfall i produksjonen, men også husdyrmøkk. Det er et viktig miljøbidrag, også for å redusere klimagassutslippene fra landbruk, forklarer Smits.

Flytende ku- og grisemøkk fra det lokale landbruket erstatter friskt vann i prosessen i biogassanlegget, og sammen med matavfallet omdannes dette til klimavennlig drivstoff og en næringsrik gjødsel som leveres tilbake til landbruket. Gjødselen erstatter store deler av bondens behov for mineralgjødsel som igjen gir positive ringvirkninger, mens biogassen tankes opp på busser og renovasjonsbiler i regionen. Smits forteller videre at noe gass også blir levert til industrivirksomheter.

Av de totale mengdene avfall fabrikken tar inn, produserer Den Magiske Fabrikken oppgradert biogass tilsvarende 10 millioner liter diesel per år, en mengde som er planlagt doblet de neste årene. Det alene er et betydelig miljøbidrag for kommuner og fylker:

— Biogass gir dobbel klimanytte. Gassen lages av avfall, og i prosessen får vi en grønn CO2 og en biogjødsel gull verdt for landbruket. Dette er en god miljøløsning på alle måter, og vi takker Sirkulær Bestiller AS for tilliten, avslutter Bergsli.

Om bedriftene:

Lindum AS har påtatt seg et stort samfunnsansvar i kraft av sin virksomhet, og jobber for å iverksette og videreutvikle sirkulære behandlingsløsninger for avfall med visjonen «Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning». Selskapet har tjuefem års erfaring med behandling av organisk avfall og har opparbeidet en solid kompetanse som imøtekommer samfunnets behov på dette området.

Greve Biogass AS har med hovedfokus på Vestfold, Grenlands- og Drammensregionen et mål om å bidra til kontinuitet og grønn verdiskapning. Dette skal skje gjennom utvikling av verdikjeden basert på biogass produsert av matavfall, husdyrgjødsel og slam, og ved klimavennlig produksjon av mat med biogjødsel og grønn CO2 fra produksjonen som innsatsfaktorer.

Powered by Labrador CMS