Vil ha nytt vinmonopol på Konnerud

Tirsdag behandler politikerne saken om flytting av Vinmonopolet på Strømsø. Samtidig tar Fremskrittspartiet opp igjen anmodningen fra kommunen om at byen bør få polutsalg på Konnerud.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Kommunen har mottatt søknad om flytting av Vinmonopolet fra Torgeir Vraas plass bak Globusgården til bydelssenteret på Union Brygge.

Årsaken er ifølge Vinmonopolet at dagens lokaler tilfredsstiller ikke arealkravet til kategori 6-pol, som det eneste i Drammen, samt at gårdeier har signalisert at bygget skal rives.

Mens Byen Vår Drammen er positive til flytting, ønsker de helst et polutsalg begge steder. Gårdeier Dpend eiendom har i en uttalelse til saken vist til at de ikke har blitt invitert til å sende Vinmonopolet er tilbud som tilfredsstiller kravene til lokaler på Strømsø.

- Med det utviklingsperspektivet som gjelder for dagens lokalisering for Vinmonopolet på Strømsø, så er det ikke en akutt problemstilling at de må flytte, uttaler Dpend, som gjerne vil beholde polet som leietager.

Ville flytte også i 2014

Drammen har i lengre tid hatt tre polutsalg, hvor to av polutsalgene er etablert i bysentrum, i nærheten av forholdsvis Strømsø- og Bragernes torg. Siden 2014 har kommunen behandlet tre saker relatert til Vinmonopolets utsalgssteder. Sakene omhandlet godkjenning av beliggenhet og opprettelse av det tredje utsalgsstedet.

I desember 2014 avslo formannskapet og bystyret søknad om flytting av Vinmonopolets utsalg fra Strømsø torg til kjøpesenter Strømsø (tidligere Maxi senter). Avslaget ble begrunnet med at utsalgssted i et bilbasert kjøpesenter utenfor sentrum ikke bygget opp under kommunens mål for sentrums- og knutepunktutvikling.

I desember 2017 godkjente formannskapet og bystyret etablering av nytt polutsalg på CC kjøpesenter på Brakerøya. Godkjenningen ble gitt under forutsetning av at de to sentralt plasserte utsalgsstedene på Strømsø og Bragernes ble opprettholdt med tilnærmet samme lokasjon.

Videre ble Vinmonopolet anmodet om å vurdere mulige framtidige etableringer nærmere bydelssentre, fortrinnsvis på Åssiden og Konnerud, noe som bygger sterkere opp under kommunens mål for styrking av sentrum og utvikling av bydelssentrene.

I juni 2021 godkjente formannskapet flytting av polutsalget fra Thams Gate 5 til Torget Vest kjøpesenter, Rådhusgata 2. Godkjenningen ble begrunnet med at polutsalget fremdeles ville opprettholde plassering av utsalgene i sentrumskjernen.

FLYTTET OVER GATA: Polutsalget på Bragernes ble nedskalert i størrelse da det flyttet inn i Torget Vest.
FLYTTET OVER GATA: Polutsalget på Bragernes ble nedskalert i størrelse da det flyttet inn i Torget Vest.

Mot godkjenning med flere tilleggsforslag

Det er kommunen som godkjenner polutsalgenes beliggenhet, og førstegangsbehandlingen skjer i formannskapet tirsdag ettermiddag. Her går det etter alle solemerker mot en godkjenning av rådmannens forslag til vedtak, som gir grønt lys for flytting til Grønland. Men det er varslet flere tilleggsforslag.

Fremskrittspartiet velger å ta opp igjen kommunens anmodning fra 2017 om å etablere polutslag på blant annet Konnerud, hvor det i disse dager pågår en storstilt boligutbygging rundt nye Konnerud senter. Frp kommer med følgende forslag utover godkjenning av Vinmonopolets flyttesøknad til Grønland:

- Drammen kommune ber om at Vinmonopolet etablerer utsalg på Konnerud. Et slik utsalg vil bedre tilbudet til beboerne på Konnerud, styrke Konneruds sentrumsfunksjon og redusere behov for kjøring til sentrum.

KONNERUD: Det pågår nå en sentrumsfortetting i bydelen, hvor Frp nå tar opp igjen kravet om at bør få polutsalg.
KONNERUD: Det pågår nå en sentrumsfortetting i bydelen, hvor Frp nå tar opp igjen kravet om at bør få polutsalg.

MDG vil utsette

Miljøpartiet varsler at de vil utsette saken om flytting fordi saken er «for dårlig belyst».

- Vi i MDG mener at Vinmonopolet skal bli værende på Strømsø, så vi fremmer et nytt punkt til utsettelsesforslaget som går ut på at gårdeiere ved eksisterende beliggenhet på Strømsø torg skal involveres med sikte på å finne en varig løsning for Vinmonopolet. Vi må heller ikke kjøpe Vinmonopolet sin argumentasjon om at sentrum nå er utvidet til Union. Det blir i tilfelle et bilbasert polutsalg. Vi mener at en flytting av polet på Strømsø skader byutviklinga vi ønsker å få til.

Søkers begrunnelse:

Vinmonopolets utsalg på Strømsø er Drammens eneste kategori 6-pol. Dagens lokaler tilfredsstiller ikke arealkravet til denne kategorien, og gårdeier har i tillegg signalisert at bygget skal rives.

Vinmonopolet har forsøkt å finne nye lokaler for langtidsleie. Lokalene etter Drammen Street Food tilfredsstiller ikke tekniske krav, blant annet ved at lokalene ikke vil tåle vekten til Vinmonopolets varebeholdning.


Lokalene på Union Brygge tilfredsstiller Vinmonopolets tekniske spesifikasjoner, gir optimale driftsforhold for de ansatte og vareleveringen vil bli svært god. Union Brygge er utviklet til å bli et bo- og næringsområde med variert handels-, kultur- og tjenestetilbud. Senteret har god adkomst fra gjennomfartsvei og gode parkeringsmuligheter.

Rådmannens vurdering:

Vinmonopolets nåværende lokaler ved Strømsø torg skal etter planen rives, og Vinmonopolet er derfor avhengig av nye lokaler. For å kunne fortsette å tilby et kategori 6-pol er derfor Vinmonopolet avhengig av å ha egnede lokaler, samtidig som lokalene skal være tilgjengelig for befolkningen.

Slik Vinmonopolet har beskrevet, har det vært vanskelig å finne egnede lokaler, og Vinmonopolet har selv vist til at det kun er lokalene på Union Brygge som egner seg både arealmessig og teknisk.

Med den utviklingen som har vært de siste tiårene må også Union Brygge regnes som en del av sentrum. De nye lokalene ligger veldig sentralt til på Union Brygge. Dagens lokaler på Strømsø ligger nært både buss- og togstasjonen. Union Brygge ligger imidlertid også innen rimelig gang- og sykkelavstand til buss- og togstasjonen.

Ved Union Bygge vil vareleveringen bli løst på en god måte. Vinmonopolet har også påpekt at det er bedre parkeringsmuligheter på Union Brygge for kunder som er avhengig av bil, enn det er ved dagens lokaler.

En av ulempene ved flyttingen kan være at utviklingen rundt Strømsø torg ikke er tjent med at Vinmonopolet flytter. Vinmonopolet er med på å trekke folk til torget, og bidrar til at Strømsø torg kan være et fungerende handelssenter. Flyttingen kan også bidra til at flere velger bil for å komme seg til Vinmonopolet, eller at kundene velger andre polutsalg.

I og med at dagens lokaler skal rives, samtidig som det er mange utbyggingsplaner rundt Strømsø torg, vil Vinmonopolet uansett være avhengig av nye lokaler i utbyggingsperioden. Ved å godkjenne ny plassering på Union Brygge, vil Vinmonopolet ha en forutsigbar og langsiktig drift, samtidig som Drammen fortsatt skal kunne ha et kategori 6-pol.

Powered by Labrador CMS