DRAMMENSBADET: Vil stenges fra og med tirsdag som følge av streik.
DRAMMENSBADET: Vil stenges fra og med tirsdag som følge av streik.

Storstreik nærmer seg - disse tjenestene vil rammes

Både stat- og kommuneansette rammes av en eventuell streik dersom partene ikke kommer til enighet innen meklingsfristen ved midnatt.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: 148 ansatte i Drammen kommune, Drammen Eiendom KF og ved Drammensbadet KF vil bli tatt ut i en eventuell streik tirsdag, opplyser kommunen mandag ettermiddag..

Foreløpig er det kun Fagforbundet som har varslet plassfratredelse for medlemmer i Drammen kommune.

Dersom partene ikke blir enige om en løsning under meklingen, vil dette være konsekvensen av en streik fra og med tirsdag 24. mai:

Barnehagene

Driften av barnehagene påvirkes ikke av det første streikeuttaket som er varslet fra og med 24. mai. Men noen administrative funksjoner rundt barnehagedriften blir berørt umiddelbart ved en streik.

Søknader om barnehageplass og søknader om redusert oppholdsbetaling og søskenmoderasjon blir ikke saksbehandlet. Det vil også være lengre saksbehandlingstid på søknader om gratis plass eller redusert foreldrebetaling ved skolefritidsordningen og idrettsfritidsordningen. Det vil også bli vanskeligere å komme i kontakt med forvaltningskontoret for barnehager via telefon og ved personlig fremmøte.

Skolene

Driften av skolene påvirkes ikke av det første streikeuttaket som er varslet fra og med 24. mai. Men en streik vil påvirke planleggingen av sommerskolen.

Tilbakemelding og kommunikasjon om tilbudet i sommerskolen blir redusert, og tildeling av restplasser blir ikke utført. Konsekvenser for sommerskolen utover dette avhenger av hvor lenge streiken eventuelt varer.

Forebyggende tjenester

Redusert tilgjengelighet på telefon ved helsestasjonen i Svelvik.

Arbeid og livsmestring

Redusert mulighet for veiledning i forbindelse med utfylling av søknader om bostøtte, og henvendelser kan bli stående ubesvart.

Drammensbiblioteket

Biblioteket i Drammen sentrum er åpent, men det kan være redusert tilbud i skrankene dersom de som er satt opp på vakter, er i streik.

Fjell bibliotek må stenge tidligere én kveld i uka og hver tredje helg, dersom det blir streik. Det varslede streikeuttaket har ingen konsekvenser for bibliotekene i Mjøndalen og Svelvik.

Kontaktsenteret

Telefon- og digitale henvendelser til Drammen kommune vil få betraktelig økt responstid ettersom kapasiteten reduseres.

Innbyggertorgene

Det varierer hvordan en streik vil påvirke innbyggertorgene. Noen innbyggertorg vil holde åpent, men med redusert bemanning og tilgjengelighet, mens andre innbyggertorg i perioden kan bli stengt i perioder. Kommunens nettsider med oversikt over innbyggertorgenes åpningstider vil være oppdateret ved en streik.

Drammensbadet KF

Hele badeanlegget med kafé, velvære, resepsjon og treningssenter vil være stengt.

Det er foreløpig usikkert hva som skjer med svømmeopplæringen for 1.-4. trinn. Dette prioriteres dersom det er mulig å finne en løsning.

Drammenshallen

Drammenshallen vil bli delvis stengt. Hvilke tidspunkter hallen blir stengt avhenger av den oppsatte turnusen og om medarbeiderne som er satt opp på de ulike vaktene er på jobb eller i streik. En delvis stengning vil ramme skoler på dagtid og lag/foreninger på kveldstid.

Frivilligsentralene

Frivilligsentralen i Drammen og i Mjøndalen blir stengt.

Lån av lokaler/kommunale kulturbygg

Muligheten for booking av lokaler/kommunale kulturbygg blir redusert.

Samferdsel, vei og park

Drift og utvikling av en del anlegg rundt omkring i kommunen stanses eller får redusert fremdrift.

Byarkivet

Det kan ta noe lengre tid å få svar på spørsmål og henvendelser.

Øvrige tjenester

Blir ikke berørt av det første streikeuttaket, men det gjøres oppmerksom på at dette kan endre seg raskt ved nye streikeuttak.

Drammen kommune vil oppdatere denne artikkelen fortløpende dersom det blir streik, slik at det til enhver tid er mulig å holde oversikten over hvordan de kommunale tjenestene berøres av en streik.

Powered by Labrador CMS